SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen 

Telefón: +421-45-533 39 86 alebo: +421-45-524 44 23 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Štúdium

Štúdium - učebné a študijné odbory, nadstavbové štúdium

DUÁLNE VZDELÁVANIE

DM DROGERIE MARKT - METRO - BILLA - KAUFLAND - COOP JEDNOTA - LIDL

Overenie odbornej spôsobilosti

Overenie odbornej spôsobilosti

Rekvalifikačné kurzy

Rekvalifikačné kurzy

BURZA STREDNÝCH ŠKȎL

V utorok 23. 10. 2018 sa v Študentskom domove Ľ. Štúra vo Zvolene konala Burza stredných škôl. Burza sa každoročne organizuje pre žiakov základných škôl, ktorí sa rozhodujú kam na strednú školu. Prezentujú tu svoje vzdelávacie programy stredné školy z okresov Zvolen, Detva, Krupina, Banská Bystrica, ale prídu aj školy zo vzdialenejších okresov napr. z Trenčína či Lučenca. Ani my sme medzi nimi nemohli chýbať.

EG.

Podborka má talent

Dňa 23.10.2018 sme tradične po roku privítali v kine Podborová našich prvákov pri príležitosti slávnostnej imatrikulácie, ktorá sa niesla v znamení hesla známej televíznej show – v našom podaní pod názvom Podborka má talent!

Po privítaní poroty, ktorá hodnotila zvládnutie jednotlivých disciplín a spečatení imatrikulačného sľubu, sa za podpory a potlesku spolužiakov z vyšších ročníkov pustili naši prvácki aktéri do plnenia pripravených úloh. Úspešnejší boli odmenení sladkosťami a dievčatá aj balíčkami s kozmetickými prípravkami, nuž a tí, ktorým sa veľmi nedarilo, bohužiaľ, museli prijať menej príjemnú “odmenu“.

Neistota, strach, ale aj smiech a zábava sú neodmysliteľnou súčasťou KABU. Dúfame, že aj napriek rôznym “nemilým“ úlohám nebol tento deň traumatizujúci, ale naopak, žiaci odchádzali domov s nezabudnuteľnými zážitkami.

Pripraviť zodpovedne akékoľvek podujatie nie je jednoduché, predovšetkým ak chceme zosúladiť rôzne predstavy a zrealizovať ich tak, aby sme boli s výsledkom všetci spokojní. Veríme, že sme to zvládli a presvedčili sa najmä o tom, že aj na našej škole máme talentované deti v rôznych oblastiach.

Váš organizačný tím KABU

FOTOGALÉRIA NA FB 

Študentská kvapka krvi 2018

„Ten život možno nazvať dobrým, v ktorom dobré skutky tak husto nasledovali, že nebolo medzi nimi medzery.“  Marcus Aurelius

 

Na našej škole sme v rámci Študentskej kvapky krvi robili dobré skutky 22. 10. 2018. Robili sme ich pre ľudí, ktorí bojujú s vážnym ochorením, alebo potrebujú ten najvzácnejší dar pre človeka - nenahraditeľnú červenú tekutinu - ľudskú krv. Symbolická červená kvapka, ktorá však robí zázraky – zachraňuje život.

Tohtoročná Študentská kvapka sa konala už 24-krát, jej hlavným heslom bolo: „Nevyhováraj sa a príď aj ty darovať krv!“   Jej cieľom je získať prvodarcov z radov študentov. Nám sa tohto roku podarilo získať 7 študentov - prvodarcov,  11 študentov sa do kresla vrátilo už druhý alebo tretíkrát.

Mobilného odberu sa zúčastnilo celkom 18  študentov – dobrovoľníkov. Tiež sa pre študentov stávajú vzorom pedagógovia, ale aj nepedagogickí zamestnanci, ktorí rozširujú rady dobrovoľných darcov na našej škole. Pravidelne medzi nich patria: pani sekretárka Marta Haláková,  PaedDr. Andrej Jakubčin , Mgr. Iveta Straková a pán údržbár Vladimír Belaj.

Počas tohtoročnej Študentskej kvapky krvi urobili pracovníci transfúznej jednotky z Banskej Bystrice 25 odberov. Ostáva len veriť, že v tejto humánnej tradícii bude škola naďalej  pokračovať, pretože má možnosť v študentoch prebúdzať záujem o pomoc tým, ktorí to najviac potrebujú.    

Uvedomujeme si, že dobrovoľné darovanie krvi je skutočným „ darom života,“ ktorý môže zdravý človek poskytnúť chorým ľuďom.  A my veríme, že pre nás darcov je to len kvapka, pre druhého život.

 

Svet miešaných nápojov - Barmanský kurz

V októbri tohto školského roku v našej škole prebiehal barmanský kurz pre žiakov  gastro odborov. Kurz pozostával z teoretickej i praktickej prípravy žiakov. Žiaci mali možnosť sa zoznámiť s novými trendmi v miešaní nápojov, ako i spoznať nové suroviny na ich prípravu. Jednotlivo si ich pripravovali a zároveň i degustovali. Takto si osvojili a upevnili nové vedomosti i zručnosti v oblasti mixológie.

Na záver kurzu každý žiak musel zvládnuť písomnú i praktickú skúšku. Po zvládnutí oboch častí  si prevzal certifikát o absolvovaní barmanského kurzu, tým sa stal kvalifikovaným odborníkom v oblasti mixológie.

Etablovanie duálneho systému vzdelávania prostredníctvom podpory profesionality v podnikoch praxe - záverečné pracovné stretnutie v JENE

Od decembra 2016 do októbra 2018 sa realizoval projekt Etablovanie duálneho systému vzdelávania prostredníctvom podpory profesionality v podnikoch praxe. Cieľom projektu bola výmena skúseností medzi jednotlivými krajinami v rámci zavedenia systému duálneho vzdelávania. Počas dvoch rokov sa partneri projektu IB Jena, ENAIP Lombardia, Cantu, SOŠHSaO Zvolen šesťkrát stretli v jednotlivých krajinách.

Záverečné pracovné stretnutie sa konalo v dňoch od 15.10-18.10.2018 v nemeckom meste Jena. Toto stretnutie sa nieslo v duchu sumarizácie aktivít, ktoré sa realizovali počas celého projektu v období dvoch rokov. Súčasťou bola i záverečná konferencia, na ktorej sa predstavili partneri projektu, poukázalo sa na rozdiely v systéme duálneho vzdelávania jednotlivých krajín, navrhli sa odporúčania pre fungovanie duálneho vzdelávania. V rámci záverečného programu partneri projektu mali možnosť navštíviť pracovnú agentúru, kde pôsobia kariéroví poradcovia, ktorí úzko spolupracujú pri orientácii mladých ľudí pri výbere budúceho povolania. Profesionálny výklad odborníkov z radu duálneho vzdelávania i pohostinný prístup organizátorov projektu IB Jena ocenili ostatní partneri projektu.

Každá krajina vniesla do projektu nový pohľad, nové know- how.

Výborná spolupráca, nové vzťahy medzi novými partnermi projektu potvrdili multikultúrne fungovanie jednotlivých štátov.

Pevne veríme, že vzťahy s partnerskými školami budú naďalej intenzívne pokračovať pri realizácii ďalších nových projektov.

Deň nezábudiek

 „ Život bez zdravia je bremeno, so zdravím – radosť.“ W. Longfellow

 

V októbri sa naša škola zapojila do verejnej zbierky Deň nezábudiek. Zbierku každoročne organizuje Liga za duševné zdravie SR, ktorej symbolom sa stal nenápadný modrý  kvietok – nezábudka.

Nie náhodou sa stala symbolom duševného zdravia. Na jednej strane upozorňuje, aby sme my zdraví nezabudli na ľudí, ktorí trpia duševnými chorobami a tiež aj na to, že takéto choroby  prichádzajú nenápadne a pomaly. Často začínajú občasnou depresiou   a končia vážnym ochorením.         

Výťažok z predaja nezábudiek využije Liga na podporu aktivít, ktoré sú v súlade s cieľmi a poslaním Ligy, na podporu projektov chránených dielní, chránenej práce, chráneného bývania, podporu vzdelávania, podporu stacionárov na zmysluplné a tvorivé trávenie voľného času a prevencie v oblasti duševného zdravia.

Naše dobrovoľníčky vybrali v uliciach Zvolena peknú sumu 748 €, ktoré pomôžu zlepšiť život duševne chorým.

Historické osmičky

 „ História je svedkom doby, dňom pravdy, životom pamiatky, majstrom života a hlásateľom uplynulých čias.“ Cicero

 

Rok 2018 je rokom, v ktorom si pripomíname niekoľko významných medzníkov, ktoré ovplyvnili našu históriu. Medzi dva najvýznamnejšie patrí rok 1918 a rok 1968.

28.10. 1918 si pripomenieme 100. výročie vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov. V auguste sme si pripomenuli 40. výročie udalostí, ktoré sa odohrali v roku 1968, kedy niektorí politici chceli uskutočniť politické a hospodárske zmeny pod vedením Alexandra Dubčeka. Tieto udalosti sú v našich dejinách známe ako socializmus s ľudskou tvárou.

Študenti našej školy sa zúčastnili dvoch prednášok, ktoré pri príležitosti týchto významných udalostí pripravili pracovníci Štátneho archívu vo Zvolene.

Študenti III. H sa zúčastnili prednášky pod názvom Vznik ČSR v roku 1918 a udalosti vo Zvolene a študenti III. A sa zúčastnili prednášky  Vpád spojených vojsk v auguste 1968- pohľad na pomery vo Zvolene.

Študenti si prednáškami mali možnosť doplniť vedomosti, ktoré získali na hodinách dejepisu.

 

Najkrajšia torta Slovenska 2018

Znova sme začali súťažiť. Po kaderníčkach a kozmetičkách otvorili novú šnúru súťaženia aj naši cukrári. O najkrajšiu tortu Slovenska bojovali na rovnomennej súťaži vo štvrtok 11. októbra 2018 v Púchove.

Žiačky cukrárky reprezentovali školu v dvoch kategóriách. V prvej kategórii junior do 21 rokov  prebiehala súťaž pod názvom Čaro jesene. Boli sme v nej veľmi úspešní, žiačka Diana Vajsová z triedy III.N získala zlatú medailu. V druhej, špeciálnej kategórii, sa súťažilo o najkrajšiu Drip tortu (nahú tortu). Aj tu sme uspeli na najvyššej priečke. Karamelovo-gaštanová torta žiačky Simony Urblíkovej z III.N nám priniesla tiež zlatú medailu.

Žiačkam  i majstrom odborného výcviku patrí veľké ĎAKUJEME za dve púchovské zlatá.

Boli sme v pralese

Kto by chcel vidieť skutočný, ľudskou rukou nedotknutý, prales, nemusí hneď cestovať do Amazónie. Niekoľko sa nachádza i u nás na Slovensku (až 74!).

Najbližšie k nám je určite Badínsky prales, rozprestierajúci sa v Kremnických vrchoch, neďaleko obce Badín. Prísne chránená lokalita vyhlásená za Územie európskeho významu predstavuje pozostatok prastarých lesov s výskytom 200 - 400-ročných stromov. Najväčšie z týchto stromov sú viac ako 40 m vysoké a obvod ich kmeňov dosahuje často až 500 cm. Okrajom Badínskeho pralesa – mimo najprísnejšieho ochranného pásma – vedie asi 1 km dlhý náučný chodník prístupný širokej verejnosti. Hlbšie do pralesa je však možné vojsť len v rámci odbornej exkurzie so sprievodcom z Lesov SR, alebo inej vedecko-výskumnej inštitúcie. Prípadne, ak ste výnimočne významná osobnosť – britskému princovi Charlesovi sa to bez problémov podarilo, dokonca si z pralesa odniesol i zopár sadeníc mladých stromov. K náučnému chodníku Badínsky prales sa možno dostať lesnou cestou z obce Badín vzdialenej asi 6 km.

Nás, žiakov 1. a 2. ročníka MRCR, sprevádzali slovom i „krokom“, pracovníci Ústavu ekológie lesa SAV vo Zvolene, ktorí nás oboznámili s charakterom lesných ekosystémov, s vplyvom meniacich sa životných podmienok na formovanie lesných spoločenstiev a s ochranou živých a neživých zložiek prírody v NPR Badínsky prales.

 

Pivo, tekutý chlieb - seminár

Dňa 3.10.2018 sa konal seminár na tému Pivo ako tekutý chlieb. Zástupcovia firmy Plzenský Prazdroj Slovensko prezentovali produkty, suroviny, ktoré sa používajú na výrobu piva, ako i spôsoby čapovania a podávania moku. Cieľovou skupinou boli žiaci končiacich ročníkov študijných odborov hotelová akadémia a čašník, servírka.

Seminár pozostával  z teoretickej i praktickej časti. Žiaci si mohli svoje zručnosti, ktoré nadobudli počas štúdia overiť pri čapovaní a podávaní piva. Zároveň sa oboznámili s novými trendami v podávaní piva.

Pevne veríme, že získané vedomosti využijú  na maturitnej skúške i v ďalšom praktickom živote.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu so sládkarmi.

Zlaté nožnice unikli o vlások

5. októbra 2018  v Incheba  Expo aréne súťažili o Zlaté nožnice desiatky kaderníkov, dospelých aj študentov. Našu školu reprezentovali dvaja žiaci - Veronika Kostúrová z 3.N a Adrián Richtr z 2.M.

Veronika Kostúrová v kategórii Komerčný svadobný účes súťažila spolu s 22 kaderníkmi.  Svojej modelke Valérii Neuschovej vytvorila  za hodinu krásny trendový účes, ale v konečnom hodnotení nedosiahla pódiové umiestnenie.
S pánskym klasickým strihom sa v kategórii  FADE CUT  popasoval Adrian Richtr. Mal len 45 minút na to, aby vypracoval svojmu modelovi Petrovi Kučerovi strojčekom bočné a zadné partie a dotvoril vrchnú partiu ľubovoľným spôsobom. Ani on sa neumiestnil medzi trojicou najúspešnejších.
Hoci sa naši žiaci v boji o Zlaté nožnice neumiestnili, z Incheby si odnášajú zlaté skúsenosti a chuť zdokonaľovať sa v remesle. Obidvom ďakujeme za reprezentáciu a majstrom odborného výcviku za ich prípravu.

Design by: www.diablodesign.eu