SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen 

Telefón: +421-45-533 39 86 alebo: +421-45-524 44 23 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Koordinátori

Koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu Schallerová Svetlana, Ing., Mgr.

Koordinátor prevencie drogových závislostí

a iných sociálno-patologických javov

Nociarová Amália, Mgr.
Koordinátor environmentálnej výchovy Lichá Dagmar, Mgr.
Koordinátor poradenstva pre umiestnenie na trhu práce Ing. Erika Guničová

Koordinátor práce s mládežou vo voľnočasových aktivitách

cez činnosť Študentskej rady a Študentského parlamentu

Lúštiková Michaela, Mgr.

Schallerová Svetla, Ing., Mgr.

Koordinátor  pre informatizáciu