SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen 

Telefón: +421-45-533 39 86 alebo: +421-45-524 44 23 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Štúdium

Štúdium - učebné a študijné odbory, nadstavbové štúdium

DUÁLNE VZDELÁVANIE

DM DROGERIE MARKT - METRO - BILLA - KAUFLAND - COOP JEDNOTA - LIDL

Overenie odbornej spôsobilosti

Overenie odbornej spôsobilosti

Rekvalifikačné kurzy

Rekvalifikačné kurzy

Mirror hospitality EXPO 2024

Zrkadlom, ktoré odráža svet gastronómie, tak sa dá nazvať podujatie, ktoré prebiehalo začiatkom mája v Bratislave. Samozrejme, my sme tam tiež nemohli chýbať.

Podujatie prebiehalo v priestoroch krásneho bratislavského hotela s názvom Carlton Radisson Blu. V spomínanom hoteli sa konal už druhý ročník výnimočného gastronomického podujatia Mirror hospitality EXPO 2024, na ktorom sa stretlo veľa zaujímavých a zvučných mien z oblasti baristiky, barmastva a gastronómie. Toto podujatie je určené pre širokú odbornú a laickú verejnosť, pre stredné odborné školy a pre učiteľov odborných predmetov.  V rámci tohto workshopu sme sa zúčastnili niekoľkých zaujímavých prednášok, ochutnali sme niekoľko drinkov namiešaných z najnovších produktov na slovenskom a zahraničnom trhu a získali veľa užitočných informácií, ktoré vieme využiť v budúcnosti pri príprave na súťaže rôzneho zamerania. Vypočuli sme si životné príbehy baristu Rastislava Kasára, barmana Georga Nemca, someliéra Tomáša Šajgalu, barmana a organizátora festivalov Róberta Šajtlavu a kuchára Martina Záhumenského. Workshopu sa zúčastnili žiaci odboru hotelová akadémia z II.H a III.H triedy, a to Radovan Gál, Sophie Chantal Ofoedu a Viktória Oláhová v sprievode p. majsterky Mgr. Evy Wahlandtovej.

Sme veľmi radi a vďační vedeniu školy, že nám umožnilo naplniť túžbu a potrebu vzdelávať sa v moderných odborných trendov v oblasti gastronómie.

Mgr. Eva Wahlandtová

Slávnostné otvorenie Mental klubu Jablonka

Doba, v ktorej žijeme, je mimoriadne náročná. Je spojená s rôznymi obavami, neistotou, veľkými zmenami. Žijeme virtuálny svet, sme izolovaní, strácame osobný kontakt, vo svojom prežívaní, radostiach či starostiach zostávame častokrát sami. Sme obklopení mnohými negatívnymi emóciami, žijeme v neustálom strese. Náš život je zameraný na úspech a výkonnosť, ktoré sa stali hlavnými hodnotami dnešnej spotrebnej doby.

To všetko sa odráža na tom, ako sa cítime.

A keďže nám záleží na tom, aby sme boli všetci zdraví a spokojní, aby sme sa cítili lepšie, vypracovali sme vo februári tohto roku projekt, ktorý bol úspešne schválený a spolufinancovaný Európskou úniou prostredníctvom Európskeho zboru solidarity.

Založili sme Mental klub Jablonka – multisenzorickú miestnosť, ktorá má poskytovať formu uvoľnenia a relaxácie, zníženie stresu, strachu, pocitov osamelosti. V klube budeme zabezpečovať odbornú pomoc v spolupráci s odbornými zamestnancami z oblasti psychológie, ako aj z iných oblastí poskytujúcich prevenciu a podporu duševného zdravia.

Dňa 7. mája 2024 sme za prítomnosti p. riaditeľky PaedDr. Heleny Hrnčiarovej, p. zástupkýň Mgr. B. Mogišovej, Mgr. A. Murínovej a Mgr. M. Lúštikovej prestrihnutím stuhy a zasadením jablone slávnostne otvorili Mental klub Jablonka.

Veríme, že multisenzorická miestnosť Snoezelen bude poskytovať všetkým žiakom a zamestnancom školy príjemné prostredie na relaxáciu a upokojenie, ale rovnako ponúkne i príležitosť na stimuláciu, aktivizáciu a rozvoj zmyslov.

Život bez vzdelania je ako strom bez ovocia

 Dobrý učiteľ je ako strom. Zasadené semienko nevyklíči bez potrebných živín a vody. Učiteľ osobnostne a profesijne rastie vďaka vnímavým a zvedavým žiakom, ktorí sú pre neho hnacou silou na jeho zodpovednej a náročnej ceste. Takto vyživený strom vyháňa nové výhonky, nič nemôže zastaviť jeho túžbu stať sa veľkým. Tak ako strom, aj dobrý učiteľ má túžbu byť lepším a väčším, aby mal silu a chuť odovzdávať svojim žiakom len to najlepšie. Výsledky učiteľovej práce sú často viditeľné až po dlhej a namáhavej snahe, presne tak ako strom, na ktorého dozreté plody je potrebné si počkať.

Symbolický strom si dňa 30. apríla 2024 v Trnave odniesli všetci ocenení, výnimoční aktéri v oblasti odborného vzdelávania a prípravy (OVP), ktorí sa svojou prácou podieľajú na zvyšovaní kvality OVP na Slovensku. Slávnostné vyhlásenie ocenených prebehlo počas konferencie, ktorá bola vyvrcholením Mesiaca kvality v rámci európskej iniciatívy pod názvom Európsky rok zručností.

Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) tento rok vyhlásil už tretí ročník Národnej ceny kvality 2024, keďže odborné vzdelávanie predstavuje jednu z kľúčových oblastí vzdelávania podporujúcu zamestnanosť a ekonomický rast krajiny. ŠIOV má za cieľ prostredníctvom Národnej ceny zvyšovať prestíž stredných odborných škôl a poukazovať na kvalitu praktického vzdelávania, prístup pedagogických a nepedagogických zamestnancov, ich úsilie a aktivity v rámci školy.

O ocenenie sa mohli uchádzať stredné odborné školy, ktoré sa aktívne venujú zabezpečovaniu a rozvoju kvality OVP nad rámec stanovených štandardov. O víťazoch a ocenených rozhodovala porota, ktorú tvoril predstaviteľ Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, predseda Rady zamestnávateľov pre OVP, prezident Asociácie stredných odborných škôl, riaditeľ ŠIOV-u a členovia Siete kvality.

Naša škola sa do výzvy zapojila v rámci kategórie Mimoriadna osobnosť v oblasti zabezpečovania kvality OVP. Vedenie školy nominovalo Mgr. Máriu Kaľamárovú, hlavnú MOV pre odbory kuchár a hotelová akadémia, ktorá na škole pôsobí už od roku 1991. Od svojho pôsobenia odvádza na škole veľký kus pedagogickej práce v rámci odborného výcviku a jej práca je neoceniteľná najmä v oblasti odbornej prípravy žiakov na ich povolanie.

Osobnostné kvality, skúsenosti, profesionalita a úspechy Mgr. Márie Kaľamárovej obstáli v silnej konkurencii, a tak sa jej meno ocitlo na zozname ocenených osobností, ktoré sa o ocenenie uchádzali v rámci ďalších kategórií, ako boli Spätná väzba v OVP, Prax na pracovisku, Rozvoj občianskych zručností.

Mgr. Mária Kaľamárová si získané ocenenie veľmi váži a jej slová vďaky sú zhrnuté v nasledujúcich riadkoch:

,, Som človek, ktorý má svoje sny, túžby a  ciele.  Hlavným cieľom bolo a vždy bude odovzdať čo najviac vedomostí a zručností  študentom na Strednej odbornej škole hotelových služieb a obchodu vo Zvolene.  Ocenenie, ktoré som získala, ma ešte viac zaväzuje vykonávať svoju prácu  zodpovednejšie. Chcem sa veľmi poďakovať  vedeniu školy,  hlavne pani riaditeľke PaedDr. Helene Hrnčiarovej, ktorá ma do súťaže prihlásila. Ani som to netušila.  Som veľmi vďačná a prijímam toto významné ocenenie s  úctou a pokorou. Za ním stojí podpora a práca aj mojich kolegov  na praktickom a  teoretickom vyučovaní. Hovorí sa, že bez dobrého kolektívu niet dobrého výsledku. Ďakujem všetkým za gratulácie.“

            Strom života nikdy nevyhynie. Strom života našej ocenenej tiež. Jeho výhonky sa rozrastajú do kútov celého Slovenska i za jeho hranice a robia dobré meno celej škole. Ďakujeme.     

Ktosi slávny raz povedal ...

„Súťaže nám umožňujú poznať naše slabiny, vedú nás po nekonečnej ceste sebapoznania. Naším pravým súperom sme jedine my sami.“

 

Jednou z vízií odborných škôl je profilovať zo svojich žiakov konkurencieschopných odborníkov so zmyslom pre spravodlivosť a s určitou dávkou sebareflexie. Naša škola zastáva myšlienku, že teoretické vedomosti musia byť nevyhnutne prepojené s praxou v každom odbore a na všetkých stupňoch vzdelávania. Praktické zručnosti tak naši žiaci v jednotlivých ponúkaných odboroch získavajú nielen v školských prevádzkach praktického vyučovania, ale zdokonaľujú sa a zoznamujú sa so svojou konkurenciou najmä na odborných súťažiach.

XXVI. ročník národnej súťaže kuchárskeho a cukrárskeho umenia s medzinárodnou účasťou v Hradci Králové, ktorý sa konal 18. apríla 2024, bol pre nás ďalšou príležitosťou, ako sa inšpirovať a zároveň spoznať svoje silné a slabšie stránky. Táto verejnosťou obľúbená súťaž je už 26 rokov medzinárodným sviatkom kuchárov, cukrárov a všetkých milovníkov modernej aj tradičnej gastronómie. V rámci jedného dňa mohli diváci vidieť výstavné exponáty od viac než 200 súťažiacich20-tich kategóriách. Tento rok sa do súťaže zapojili aj školy z Poľska a Litvy.

Naša delegácia sa pod vedením MOV Mgr. Márie KaľamárovejBc. Viery Sebíňovej zapojila do kategórií Kuchár junior pre súťažiacich do 23 rokov a Kuchár kadet do 18 rokov. Šikovných kuchárov doplnili žiačky v odbore cukrár v kategóriách Cukrár kadet do 18 rokov a Juniorská cukrárska artistika. Bc. Viera Sebíňová súťažila v kategórii Cukrárska artistika, Cukrár senior.

Poctivá príprava našej delegácie priniesla skvelú žatvu pre všetkých zapojených. Gastro Hradec Culinary Cup 2024 nám priniesol striebornú medailu pre Christofera Kováča (V.H) v kategórii Kuchár junior, bronzovú medailu pre Tomáša Krnáča (II.H) v kategórii Kuchár kadet, bronzovú medailu aj pre Alžbetu Vandákovú (II.E) v kategórii Kadet cukrár, Cenu prezidenta kuchárov a cukrárov ČR pre juniorskú cukrársku artistku Michaelu Gondekovú (II.P) a celkové druhé miesto a umiestnenie v bronzovom pásme pre MOV Vieru Sebíňovú v kategórii Cukrárska artistka, Cukrár senior.

 

Všetkým zúčastneným gratulujeme a ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu. Vďaka patrí, samozrejme, aj majstrom odborného výcviku za prípravu žiakov.

Vyjadri svoju emóciu – pohlaď dušu

Dňa 24. apríla 2024 sa konala aktivita organizovaná Mental klubom Jablonka Vyjadri svoju emóciu – pohlaď dušu, počas ktorej mohli žiaci v literárnej alebo výtvarnej podobe vyjadriť svoje pocity a myšlienky. Sme veľmi radi, že sa tejto aktivity zúčastnilo až 48 žiakov, ktorých zároveň pri výtvarnej aktivite podporila aj lektorka angličtiny Kristen Wagoner.

Veríme, že to bol príjemne strávený deň, ale zároveň aj deň plný emócií.

Srdečne všetkých pozývame na malú výstavu výtvarných prác v priestoroch našej školy.

Realizačný tím Mental klubu Jablonka

Finále súťaže Skills Slovakia - Junior GASTRO CUP

Od 15. a 16. januára 2024, kedy Slovenský zväz kuchárov a cukrárov a Štátny inštitút odborného vzdelávania pod záštitou Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky zorganizovali v Piešťanoch 13. ročník postupovej celoštátnej súťaže žiakov hotelových akadémií a stredných odborných škôl v odboroch kuchár a cukrár Skills Slovakia Gastro Junior Metro Cup, ubehlo už niekoľko mesiacov.

Naši žiaci v kategóriách kuchár a cukrár vtedy získali pódiové umiestnenia a zabezpečili si spomedzi 16-tich súťažiacich stredných odborných škôl zaslúžený postup do finálového kola, ktoré sa konalo 11.04.2024 v Bratislave počas medzinárodného veľtrhu gastronómie a cestovného ruchu Danubius Gastro v Incheba Expo Aréne.

 V kategórii kuchár nás reprezentovali žiaci 4. ročníka študijného odboru hotelová akadémia Leo Redlinger a Roman Šuchma. V kategórii cukrár našu školu reprezentovali žiačky 2. ročníka učebného odboru cukrár Lilly Urbanová a Alena Voskárová.

Do finále sa dostalo len 6 najlepších tímov z celého Slovenska v obidvoch kategóriách. Porota zložená z tých najpovolanejších odborníkov v gastronómii a cukrárskej výrobe hodnotila súťažné jedlá a zákusky na základe vopred známych a prísnych kritérií.

Kuchársky súťažný tím mal za úlohu pripraviť tri porcie teplého alebo studeného predjedla a tri porcie moderného a inovatívneho teplého pokrmu s dvomi prílohami, všetko v časovom limite 150 minút. Povinná surovina pre súťažiacich bola ryba – sumček africký.

Súťažná úloha pozostávala z filetovania a maximálneho využitia celej ryby a samotnej prípravy dvoch samostatných jedál z nej. Hodnotila sa hygiena a BOZP pri práci, dodržiavanie gastronomických pravidiel, kombinácia tepelných úprav, nápad a kreativita pri kombinácii surovín a mnohé iné kritériá, ktoré nakoniec rozhodli o tom, že si náš skvelý súťažný tím pod vedením MOV Mgr. Márie Kaľamárovej odniesol fantastický výsledok v podobe 2.miesta. Porotu si naši chlapci získali najmä čistou prácou a pestrou farebnou prezentáciou súťažných jedál  v podobe teplého predjedla s názvom Rybacia rolka, špargľové variácie, holandská omáčka a hlavného jedla s názvom Balotínka zo sumčeka, hráškové pyré, tartaletka, omáčka velouté.

Naše šikovné cukrárky mali za úlohu pripraviť 6 ks moderných rezov zložených z minimálne štyroch vrstiev, kde základ tvoril pečený korpus. Rez musel obsahovať minimálne tri chuťové zložky a musel byť na povrchu zdobený, to všetko v časovom limite 120 minút. Povinné suroviny múčnika boli čokoláda Callebaut a syr Lučina. Základným mottom cukrárskej súťažnej úlohy bolo pripraviť rez ako osvedčenú klasiku s nádychom moderného.

Aj táto kategória bola hodnotená na základe vopred známych a prísnych kritérií, ako napríklad sezónnosť použitých surovín, kombinácia surovín, tvar rezu, váha a veľkosť výrobkov, nápad, kreativita a kombinácia farieb, celkový dojem a, samozrejme, chuť.

Dievčatá sa pod vedením MOV Bc. Viery Sebíňovej so svojím múčnikom Čierno-biele pokušenie s mangovo-malinovým srdcom umiestnili v bronzovom pásme.

Obidvom súťažným tímom srdečne gratulujeme a majsterkám odborného výcviku, ktoré súťažiacich pripravovali, z celého srdca ďakujeme a vážime si ich zodpovednú a náročnú prácu s talentovanými žiakmi.

Ich obetavá práca a námaha sa totiž premenila na úspech v podobe medailí a umiestnení. Čo si však vážime viac, je to, že ich snaha odovzdať svoje vedomosti je najviditeľnejšia v zručnostiach našich žiakoch, ktorí sa pripravujú na svoje budúce povolanie.

Design by: www.diablodesign.eu