SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen 

Telefón: +421-45-533 39 86 alebo: +421-45-524 44 23 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Pedagogický zbor

Riaditeľka školy

PaedDr. Helena Hrnčiarová

 

Zástupkyňa riaditeľky pre TV  

Mgr. Beáta Mogišová

Mobil: +421-915 978 653 

 

Zástupkyňa riaditeľky pre TV

Mgr. Alena Murínová

Mobil: +421-905 621 787

 

Učitelia všeobecno-vzdelávacích predmetov:

 

učiteľ aprobácia
Bednárik Vladislav, Mgr. nemecký jazyk, dejepis
Doušek Ľubomír, Mgr. telesná výchova
Fabíková Ľubica, PhDr. anglický jazyk, slovenský jazyk, ruský jazyk
Garanič Ján, Mgr.
telesná a športová výchova, etická výchova
Halmová Katarína, Ing nemecký jazyk
Hrnčiarová Helena, PaedDr.

nemecký jazyk, telesná výchova

Jakubčin Andrej, PaedDr. telesná výchova, ruský jazyk
Kocúrová Žofia, Ing. anglický jazyk
Krnáčová Eva, Mgr. slovenský jazyk, nemecký jazyk
Ladomerská Denisa, PhDr. anglický jazyk
Lichá Dagmar, Mgr. chémia, ekológia
Lúštiková Michaela, Mgr. anglický jazyk, francúzsky jazyk
Miháliková Mária, PaedDr. telesná výchova
Mikulová Eva, Mgr. anglický jazyk, francúzsky jazyk
Mogišová Beáta, Mgr. nemecký jazyk
Mojžiš Daniel, Mgr. slovenský jazyk, anglický jazyk
Murínová Alena, Mgr. slovenský jazyk, dejepis
Mytyzeková Svetlana, Mgr. nemecký jazyk
Nociarová Amália, Mgr. etická výchova, náboženská výchova,
Paulovčíková Zuzana, Mgr. matematika, informatika
Peničková Marcela, Ing. informatika, dejepis
Pivarníková Andrea, Ing. nemecký jazyk
Pleva Ondrej, Mgr. nemecký jazyk, občianska náuka
Popiková Erika, PaedDr. matematika, 
Setteyová Zuzana, Ing. nemecký jazyk
Schallerová Svetlana, Ing., Mgr. slovenský jazyk, občianska náuka
Stašeková Martina, Mgr. slovenský jazyk, anglický jazyk, dejepis
Stehlíková Andrea, Mgr. sociálny pedagóg
Staníková Alžbeta, Mgr. matematika, chémia
Straková Iveta, Mgr. slovenský jazyk, dejepis
Suja Štefan, Mgr. občianska náuka, slovenský jazyk
Weissová Miroslava, Mgr. nemecký jazyk

 

majstri odbornej výchovy

odbor hlavná MOV MOV
predavač, cukrár Bc. Zuzana Sliacka  
        Veselovská Anna
Mihalčik Tomáš, Bc.
 
   
kuchár, hotelová akadémia, spoločné stravovanie Kaľamárová Mária, Mgr.  
    Staššák Vladimír, Bc.
Klimová Elena
 
 
   
čašník, servírka, hotelová akadémia, spoločné stravovanie Lipnická Jana, Mgr.
 
          Chvojka Peter, Mgr.
Rusková Barbora, Mgr.
Kaľamárová Katarína
Krišková Mária
   
kozmetička a vizážistka, kozmetik Kováčiková Dana, Bc.  
          Lacová Daniela, Bc.
Mesárošová Silvia, Bc.
Tomčalová Radka
Mária Krnáčová 
   
kaderník, vlasová kozmetika Kohútová Zdenka, Bc.  
            Drozdíková Anna
Havranová Silvia
Košútová Zuzana, Bc.
Suja Ján, Bc.
Šarkőziová Dana, Bc.

 

 učitelia odborných predmetov:

Bellová Božena, Ing. tovaroznalectvo, účtovníctvo
Borgulová Janka, Ing odborné predmety ekonomické
Grajciar Jaroslav, ing. odborné predmety ekonomické
Guničová Erika, Ing. odborné predmety ekonomické
Krsek Dušan, Ing. odborné predmety ekonomické
Lichá Dagmar, Mgr. potraviny a výživa, tovaroznalectvo
Motošková Mária, Ing. ekonomické predmety
Mytyzeková Svetlana, Mgr. odborné predmety
Nociarová Amália, Mgr. odborné spoločenskovedné predmety
Pivarníková Andrea, Ing. odborné predmety ekonomické
Rojíková Emília, Ing. odborné predmety odevníctvo
Sečkášová Eva, Ing. odborné predmety ekonomické a kuchár, čašník
Sotáková Žaneta, Ing. odborné predmety kuchár, čašník
Sebíňová, Viera, Bc. odborné premety cukrár
Ťavodová Zuzana, Ing. odborné predmety (všetky odbory)
Žiaková Erika, Ing. odborné predmety (všetky odbory)

 

výchova mimo vyučovania

školský internát    
         Vedúci ŠI: Hrnčiar Peter, Mgr.
vychovávatelia: Janeková Alica
     Matejkin Jaroslav
Syčová – Kriváňová Ľudmila
Žideková Magdaléna, Bc.
Mgr. Gondová Martina
pomocní vychovávatelia: Kopičárová Anna
  Zošiaková Renáta