SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen 

Telefón: +421-45-533 39 86 alebo: +421-45-524 44 23 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Študentský parlament

Študentský parlament

Vytvorenie a fungovanie parlamentu je prejavom demokratizácie a humanizácie súčasnej školy. Preto sme pri určovaní hlavných zámerov Študentského parlamentu vychádzali z charakteristiky hlavných znakov humanisticky orientovaného vyučovacieho procesu, ktoré môžeme zhrnúť do nasledovných bodov:

  1. JEDINEČNOSŤ INDIVÍDUA - podpora žiackej sebadôvery, sebarealizácia, kladný citový vzťah spolužiakov a učiteľov, pestovanie zmyslu pre vlastnú hodnotu. Rešpektovanie jedinečnosti a neopakovateľnosti indivídua, jeho špecifické záujmy a potreby.
  2. POZITÍVNE HODNOTENIE – uprednostňovanie pozitívnej motivácie žiakov, ale aj učiteľov, sociálne uznanie, satisfakcia a saturácia potrieb, možnosť zažiť úspech a preferencia kladného hodnotenia.
  3. POCIT SPOLUZODPOVEDNOSTI - stimulácia k tvorivosti, cieľavedomosti a samostatnosti, pocit zodpovednosti v spoločnej práci, formovanie žiadúcej ašpirácie v skupinovej činnosti.
  4. VZÁJOMNÁ TOLERANCIA - tolerovanie odlišných názorov, presvedčení, postojov, kultúrneho štýlu iných osôb, otvorená sociálna komunikácia, konfrontácia názorov a návrhov.
  5. KULTIVÁCIA SOCIÁLNYCH VZŤAHOV - kultivácia sociálnych vzťahov, modifikovanie sociálnej pozície žiaka v triede.
  6. SPOLUPRÁCA MEDZI UČITEĽMI A ŽIAKMI - existencia spoločného cieľa a utváranie plánu spoločnej činnosti, kooperácia a súťaženie medzi žiakmi.
  7. EMOCIONALIZÁCIA VYUČOVANIA - prenášanie entuziazmu a vitality, zabezpečenie socioemočnej klímy v triede a v škole.
  8. HODNOTOVÉ ZAMERANIE - rozvoj kultúrneho správania, podporovanie prosociálneho konania žiakov.

 

Zloženie Študentského parlamentu v školskom roku 2020/2021:

Výbor č. 1 – odbor kuchár/cukrár

Alexandra Kukolíková III.C

 

Výbor č. 2 – odbor hotelová akadémia

Lukáš Belička III.H

Jakub Dedok IV.H 

Petronela Luptáková V.H

 

Výbor č. 3 – odbor kozmetik

Jasmína Murgašová III.Z  

Jana Lapínová I.Z

 

Výbor č. 4 – odbor kaderník

Lucia Hruščová III.M

Nikola Luptáková II.P

 

Výbor č. 5 – odbor kuchár/čašník, servírka/obchodný pracovník

Lucia Gondová III.O

Marek Bačiak IV.G

 

Výbor č. 6 – obchodná akadémia, manažment regionálneho cestovného ruchu

Mattia Misitano III.A

Zuzana  Müllerová IV.A