SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen 

Telefón: +421-45-533 39 86 alebo: +421-45-524 44 23 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Štúdium

Štúdium - učebné a študijné odbory, nadstavbové štúdium

DUÁLNE VZDELÁVANIE

DM DROGERIE MARKT - METRO - BILLA - KAUFLAND - COOP JEDNOTA - LIDL

Overenie odbornej spôsobilosti

Overenie odbornej spôsobilosti

Rekvalifikačné kurzy

Rekvalifikačné kurzy

Exkurzia v Martine

Dňa 20.októbra 2022 žiaci z III.A a III.Z triedy  navštívili v rámci literárno-dejepisnej exkurzie Dom Jozefa Cígera Hronského, Maticu slovenskú a Národný cintorín v Martine. Expozícia Jozef Cíger Hronský Život bez oddychu je umiestnená v autentických priestoroch spisovateľovho domu a sprístupňuje prostredníctvom originálnych dokumentov život a dielo jedného z najvýznamnejších predstaviteľov slovenskej literatúry, správcu Matice slovenskej a predsedu Zahraničnej Matice slovenskej. Písomné, obrazové a vecné pamiatky privezené z Argentíny, krajiny jeho posledného pobytu, predstavujú Jozefa Cígera Hronského aj ako technického kresliča, projektanta, ale hlavne výtvarníka, ktorý počas svojho života v zahraničí významne uplatnil svoj výtvarný talent.

Žiaci si mohli pozrieť aj 1. budovu Matice slovenskej, ktorá je od roku 1962 národnou kultúrnou pamiatkou, a oboznámiť sa s dejinami a poslaním tejto celonárodnej slovenskej kultúrnej ustanovizne. V závere exkurzie navštívili Národný cintorín v Martine, ktorý je miestom posledného odpočinku mnohých významných osobností slovenského života. Martin  ako miesto Národného cintorína nebol vybraný náhodne, v 19. storočí bol totiž strediskom slovenskej kultúry.

Timravina studnička 2022

„ Literatúra poskytuje nekonečný priestor pre tvorivosť a dáva voľnosť duši.“

V októbri sa študentky II.A, Daniela Fáberová a Simona Ďuricová, zúčastnili regionálnej súťaže v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej prózy, ktorá nesie meno významnej slovenskej spisovateľky a veľkej kritičky slovenskej dediny - Boženy Slančíkovej-Timravy.

Cieľom súťaže je v mládeži vzbudiť vzťah k slovenskej literatúre a objavovať krásy umeleckého prednesu.

Naše recitátorky nesklamali, predovšetkým Daniela Fáberová, ktorá sa umiestnila  vo svojej kategórii na II. mieste.  Do celoslovenskej súťaže však postupuje iba víťaz  z každej kategórie.

Daniele gratulujeme a veríme, že budúci rok dosiahne na víťazný stupienok.

Literárna a dejepisná exkurzia do Banskej Bystrice

„História je svedkom doby, dňom pravdy, životom pamiatky, majstrom života a hlásateľom uplynulých čias.“ Cicero

 

13.októbra 2022 sme pripravili zaujímavú exkurziu, ktorej sa zúčastnili študenti II.G a III.G triedy.       Navštívili sme Štátnu vedeckú knižnicu, v literárnom múzeu študenti absolvovali prednášku o štúrovskej generácii. V rámci nej sa dozvedeli nielen o literárnej činnosti štúrovcov, ale aj o ich významnej úlohe pri formovaní slovenského národa a práve preto môžeme štúrovskú generáciu považovať za najvýznamnejšiu generáciu, ktorá patrí ku skvostom nášho národa.

Z vedeckej knižnice sme sa presunuli do Múzea SNP, kde si študenti pozreli expozíciu, ktorá zachytáva dejiny Slovenska od 1. svetovej vojny až po významný medzník v našich dejinách, akým je SNP.

Vďaka prednáške a návšteve Múzea SNP si mali študenti možnosť doplniť vedomosti, ktoré si osvojili na hodinách literatúry a dejepisu.

Súťažný kvíz SŠ
 
Dňa 12.10.2022 sa žiaci našej školy zúčastnili v aule SOŠ drevárskej vo Zvolene súťažného kvízu s názvom: ,,Čo ako absolvent školy viem o prechode zo sveta vzdelávania na trh práce", ktorý organizoval Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vo Zvolene v rámci poradenstva pre voľbu povolania. 
Súťaže sa zúčastnilo 7 zvolenských stredných škôl, ktoré boli zastúpené študentami končiacich ročníkov, aby získali prehľad o kompetenciách, ktoré sú potrebné a využiteľné v rámci prechodu po ukončení štúdia na trh práce.
 
Naša škola, ktorú reprezentovali žiaci 4.A, sa  po ťažkom boji v trojkolovej súťaží umiestnila na krásnom 3. mieste!
Gratulujeme súťažiacim a ďakujeme pedagógom za prípravu študentov na túto súťaž.
 
Kvetka Cviková, 4.A
Dušan Krsek

 

Exkurzia – Zvolenská pahorkatina

Dňa 23. 10. 2022 sa uskutočnila terénna exkurzia po Zvolenskej pahorkatine, ktorá bola spojená  s odborným výkladom, pretože žiakov slovom i „krokom“ sprevádzali pracovníci Ústavu ekológie lesa SAV vo Zvolene, ktorí im priblížili prírodné podmienky a historické pozoruhodnosti spomínanej pahorkatiny.

Žiaci 1. ročníka OA a MRCR si vypočuli prednášky o geomorfológii územia, diverzite rastlinstva, živočíšstva, lesných ekosystémoch aj o prírodných a historických zaujímavostiach územia. Poznatky získané na exkurzii môžu študentom pomôcť pri osvojení učiva v rámci prírodovedných predmetov, najmä biológie.

Počasie, až na jemný ranný dáždik, prialo, nedá sa nespomenúť nielen asi 16 prejdených kilometrov pešo  na trase Zvolen – Baková jama – Sliač a späť, ktoré naši žiaci s prehľadom zvládli, ale aj krásnu prírodnú jesennú scenériu, ktorá obkolesovala po celej trase.

Spolupráca medzi SOŠ a ÚEL existuje už viac ako 10 rokov, vznikla počas projektu Vedu do škôl a kaviarní.

Dušan Krsek

Exkurzia do NRSR

Po dvoch rokoch znepríjemnených epidémiou vyučujúci OBN opäť obnovili starú tradíciu a zorganizovali exkurziu do NRSR v Bratislave. Prihlásilo sa 42 žiakov rôznych ročníkov. Akcia sa uskutočnila  12. októbra. Cestou do hlavného mesta sme sa ako obvykle zastavili v Múzeu holokaustu v Seredi, kde  študenti získali veľa informácií o založení a fungovaní  tohto zberného tábora pre Židov v časoch 2. svetovej vojny. V parlamente okrem výkladu  zo strany pracovníka pre styk s verejnosťou a prehliadky priestorov mali možnosť   niekoľko minút hovoriť s pánom poslancom Feckom, ba zahliadli aj bývalého ministra Mičovského. Samozrejme, zostal čas aj na voľný program v nákupnom centre. Dúfajme, že podobné exkurzie budú aj v budúcnosti a neprekazí ich žiadna nepredvídaná udalosť.

ZAHRANIČNÁ ODBORNÁ STÁŽ NA MALTE

Po trojročnej prestávke spôsobenej pandémiou Covid-19 11 žiakov našej školy mohlo opäť absolvovať zahraničnú odbornú stáž na maličkom ostrove v Stredomorí, na Malte. V rámci programu Erasmus+, KA1 Vzdelávacia mobilita jednotlivcov sme tento rok vycestovali dvakrát, v júni a v auguste. Už z názvu projektu Odborné zručnosti získané v zahraničí – krok k úspešnému štartu v profesii vyplýva, že cieľom projektu bolo rozvinúť u účastníkov stáže jazykové a komunikačné zručnosti v oblasti komunikácie s hosťom ale i kolegami a kamarátmi v cudzojazyčnom prostredí, zvýšiť ich odbornú spôsobilosť vo svojom odbore, rozšíriť ich vedomosti o maltskej kuchyni, a podporiť iniciatívnosť a podnikavosť mladých ľudí pri uplatňovaní sa na európskeho trhu práce.

Striebro na SWEETCUP 2022

Dňa 6. októbra 2022 sa v Prešove konal 19. ročník medzinárodnej súťaže mladých talentov pod názvom SWEETCUP 2022. Súťaž organizovala SOŠ gastronómie a služieb v Prešove pod záštitou predsedu Prešovského samosprávneho kraja. Súťaže sa zúčastnili žiaci stredných odborných škôl odborov kuchár, cukrár a obchodný pracovník.

Naša škola vyslala do súťaže milovníčku sladkého umenia – cukrárku Vierku Berkyovú, žiačku 3. ročníka. Jej súťažnou úlohou bolo pripraviť tortu na tému Dotyk jesene. V časovom limite 150 minút pripravila a predstavila plnenú tortu s vlastnými dekoráciami. Pri hodnotení sa odborná komisia zameriavala hlavne na chuť torty a chuťové prepojenia. Vierka bola úspešná. Získala 2. miesto a domov si odniesla striebro.  

Žiačke Vierke Berkyovej i jej majstrovi odbornej výchovy Bc. Tomášovi Mihalčíkovi srdečne blahoželáme  a veríme, že ďalšie skvelé umiestnenia a medaily nedajú na seba dlho čakať.

Design by: www.diablodesign.eu