SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen 

Telefón: +421-45-533 39 86 alebo: +421-45-524 44 23 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Poradné orgány

V školskom roku 2020/2021 pracujú v škole tieto poradné a samosprávne orgány:

Rada školy (RŠ), patrí medzi samosprávne orgány školy. Vyjadruje sa ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú na prácu v škole. Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy miestnej samosprávy a záujmy rodičov, pedagogických zamestnancov a ďalších zamestnancov školy a žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich pracovníkov našej školy. Riadi sa štatútom RŠ.
 
Združenie rodičov školy (ZRŠ), je dobrovoľné, samosprávne a nezávislé spoločenstvo rodičov a priaznivcov Strednej odbornej školy hotelových služieb a obchodu Zvolen, Jabloňová 1351.  Členom je prakticky každý rodič, ktorého dieťa navštevuje našu školu.  ZRŠ je reprezentované výborom, ktorého cieľom je spolupráca so školou, do ktorej chodia deti členov ZRŠ. Združenie rodičov školy úzko spolupracuje so školou a finančne ju podporuje
 
Študentská rada, ak je ustanovená, reprezentuje študentov strednej školy a zastupuje ich záujmy vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy.
 
 
Študentský parlament, vytvorenie a fungovanie parlamentu je prejavom demokratizácie a humanizácie súčasnej školy. Preto sme pri určovaní hlavných zámerov Žiackeho parlamentu vychádzali z charakteristiky hlavných znakov humanisticky orientovaného vyučovacieho procesu.
 
 
Odkazy na jednotlivé poradné a samosprávne orgány: