SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen 

Telefón: +421-45-533 39 86 alebo: +421-45-524 44 23 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Štúdium

Štúdium - učebné a študijné odbory, nadstavbové štúdium

DUÁLNE VZDELÁVANIE

DM DROGERIE MARKT - METRO - BILLA - KAUFLAND - COOP JEDNOTA - LIDL

Overenie odbornej spôsobilosti

Overenie odbornej spôsobilosti

Rekvalifikačné kurzy

Rekvalifikačné kurzy

 

20

AKTUÁLNE INFORMÁCIE K DIŠTANČNÉMU VYUČOVANIU

 Škola prechádza na dištančné vyučovanie na základe rozhodnutia ministerstva školstva 

od 12.októbra 2020 do odvolania

Prosíme Vás o pravidelné sledovanie EduPage a stránky školy, kde Vám budeme prinášať najnovšie informácie.

 

Upozornenie - Dištančná forma štúdia je povinná !!!

V prípade, že nemáte technické vybavenie,  ste povinní kontaktovať triedneho učiteľa a učebné materiály si budete vyzdvihovať v stanovenom čase na mieste, ktoré bude bližšie určené.

Manuál k dištančnému vzdelávaniu AKTUALIZOVANÝ

Ešte nikdy sme nemali toľko príležitostí pracovať a študovať v rôznych európskych krajinách ako dnes – nedostatočné ovládanie jazyka ale mnohým ľuďom bráni, aby ich využili.

Z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu sa Európsky deň jazykov každoročne  oslavuje 26. septembra už od roku 2001. Jeho hlavným cieľom je podnietiť 800 miliónov Európanov zo 47 členských štátov Rady Európy, aby sa bez ohľadu na vek, v školách aj mimo nich, učili viac jazykov.

Globalizácia, otváranie hraníc v Európe, mobilita študentov a hlavne voľný pohyb pracovných síl v rámci členských štátov Európskej únie prinieslo zo sebou niekoľko pozitívnych zmien. Potreba rozprávať cudzími jazykmi je v dnešnej mnohonárodnej Európe nevyhnutnosťou, dôležitým predpokladom prežitia a uplatnenia sa mladých ľudí v súčasnom svete. Jednou z kľúčových postáv, ktoré majú vplyv na budúcnosť detí, je aj ich učiteľ cudzieho jazyka. Z každej strany počúvame, ako treba učiť cudzie jazyky moderne, zaujímavo a hlavne efektívne, aby žiaci dokázali prirodzene, relatívne plynulo a správne v danom jazyku komunikovať. Na to, aby sa mohli žiaci efektívne učiť, musí byť splnená elementárna podmienka, a teda, aby si žiaci vytvorili kladný vzťah k učeniu sa cudzieho jazyka, aby sa na hodiny tešili, aby si jazyk prenášali do svojho každodenného i profesijného života. Učenie sa jazykov iných národov nám umožňuje vzájomne si lepšie porozumieť a pochopiť naše kultúrne rozdiely.

Aj vyučujúci cudzích jazykov spolu so svojimi žiakmi na našej škole v týždni od 28.9. do 2.10.2020 oslávili jazykovú rozmanitosť v Európe a podporili jazykové vzdelávanie. Vyučujúci pripravili pre svojich žiakov rôzne zážitkové a zábavné formy učenia sa cudzích jazykov a veríme, že si to obidve strany výborne užili.

Mgr. Eva Mikulová

 

Otvorenie zrekonštruovanej školskej kuchyne a jedálne v SOŠ hotelových služieb a obchodu vo Zvolene

Dňa 26.08.2020 poslankyňa NR SR Ing. Jarmila Halgašová, poslanec BBSK PhDr. Ján Beljak, PhD. a riaditeľka školy PaedDr. Helena Hrnčiarová prestrihnutím pásky slávnostne otvorili kompletne zrekonštruovanú školskú kuchyňu, jedáleň a školský bufet. Touto cestou ďakujeme zriaďovateľovi BBSK za jeho finančnou podporou vo výške 297 242,72 Eur.         

Tento deň sa zároveň niesol v znamení projektu „Zdravé stravovanie na základných a stredných školách“ pod záštitou MŠVVaŠ SR, ktorého odborným garantom je pán Marcel Ihnačák a zúčastnili sa ho aj zamestnankyne školskej kuchyne a jedálne z Hotelovej akadémie v Brezne.

 

facebook galéria

Design by: www.diablodesign.eu