SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen 

Telefón: +421-45-533 39 86 alebo: +421-45-524 44 23 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Rada školy

Rada školy (RŠ) patrí medzi samosprávne orgány školy. Vyjadruje sa ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú na prácu v škole. Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy miestnej samosprávy a záujmy rodičov, pedagogických zamestnancov a ďalších zamestnancov školy a žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich pracovníkov našej školy. Riadi sa štatútom RŠ.

Rada školy - zloženie:

p.č.

volení členovia za:

titul, meno, priezvisko

V školskom roku 2021/2022 je žiakom ktorého ročníka

1.

pedagogických zamestnancov

Mgr. Mária Kaľamárová

 

2.

pedagogických zamestnancov

PaedDr. Andrej Jakubčin

 

3.

ostatných zamestnancov

Bc. Lenka Bjelić

 

4.

žiakov

Matej Belujský

III.A

5.

rodičov

Ing. Ľubica Kuttnerová

IV.G

6.

rodičov

Ing. Andrea Beličková

IV.H

7.

rodičov

Alžbeta Kuzmová

II.A

 

Delegovaní členovia za BBSK:

 

 

8.

 

 MUDr. Jozef Ježík    

9.

 

 Mgr. Jana Slačková   

10.

 

 PhDr. Ján Beljak, PhD.  

 11.

 

 Róbert Vasil 

 

 

Predseda/predsedníčka rady školy:

 

 
   

 PhDr. Ján Beljak, PhD.