SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen 

Telefón: +421-45-533 39 86 alebo: +421-45-524 44 23 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Informácie pre žiakov

NELÁTKOVÉ ZÁVISLOSTI

21. storočie... mobil s dotykovým displejom, Wi-Fi, 3G, tablet, online hry, chat, anonymita, internetové obchody, dražby atď... Sú Vám tieto pojmy dobre známe? Viete si predstaviť aspoň 2 dni bez svojho mobilného telefónu? Bez smskovania alebo chatovania? Bez možnosti pripojiť sa na internet? Koľko času strávite Vy so svojím mobilným telefónom v ruke alebo surfovaním po internete? S kým a ako dlho dokážete chatovať? Viete relaxovať a venovať sa záujmom? >> celý článok <<


ČERVENÁ STUŽKA

1.december ako Svetový deň boja proti ochoreniu AIDS je symbolizovaný červenými stužkami, ktoré zároveň symbolizujú aj celoslovenskú kampaň boja proti AIDS „Červené stužky“. Cieľom kampane je informovať o víruse HIV, ktorý napáda imunitný systém, znižuje obranyschopnosť organizmu a spôsobuje nevyliečiteľné ochorenie AIDS. >> celý článok <<


,,Sme škola, kde sa šikanovanie netoleruje!"

Pôvod slova šikanovanie je vo francúzskom slove chicane, čo v preklade znamená zlomyseľné obťažovanie, týranie, prenasledovanie. Je to forma agresie, sociálno-patologický jav, kde okrem šikanovania zaraďujeme aj závislosti, alkoholizmus, gambling, rasizmus, xenofóbiu, samovraždy, prostitúciu, extrémizmus, násilie, kriminalitu atď. Sociálno-patologické javy sú chápané ako odchýlky od spoločensky žiaduceho správania, spoločnosťou odmietané,  netolerované a aj sankciované. Pri šikanovaní ide o úmyselnú snahu získať prevahu nad jednotlivcom alebo viacerými jedincami prostredníctvom ubližovania, vyhrážania, výsmechu alebo zastrašovania. Obeťou šikanovania sa môže stať ktokoľvek a kdekoľvek (v škole, na pracovisku ale aj doma). >> celý článok <<


ANOREXIA - Novodobý strašiak spoločnosti 

 Posadnutosť telesnou hmotnosťou a vzhľadom, ako aj neustálou kontrolou sa prejavuje v našej spoločnosti čoraz častejšie. Pocit, že sa neustále musíme prispôsobovať nejakým trendom a vonkajším tlakom môže viesť k rôznym ochoreniam. Medzi poruchy príjmu potravy sa zaraďuje mentálna anorexia (anorexia nervosa), mentálna bulímia a záchvatové prejedanie. Aj v minulosti bolo mnoho žien, ktoré obmedzením príjmu potravy chceli udržať svoju postavu pod kontrolou, avšak čoraz väčší vplyv médií a súčasná móda „vychrtnutých“ modeliek priniesli ideál štíhlej krásky a trend “úspešných“ chudých ľudí. >> celý článok <<


DUŠEVNÉ ZDRAVIE 

 Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) definovala duševné zdravie ako stav pohody, v ktorom jednotlivec môže uskutočniť svoje schopnosti, vie zdolávať stresové situácie bežného života, vie produktívne pracovať a vie prispievať do života spoločnosti. Najnovšie štatistiky poukazujú na smutný fakt, že až 15% populácie do veku 18 rokov trpí psychickými poruchami, ktoré majú negatívny dopad na ich osobnostný, sociálny a profesionálny vývin. Zdravie sa kúpiť nedá, treba si ho preto vážiť a žiť takým spôsobom života, aby sme neohrozovali samých seba. Nesprávne návyky, stres, zlý životný štýl, nedostatok pohybu a spánku, fajčenie, požívanie alkoholu, prepracovanosť, zlé medziľudské vzťahy a sociálne prostredie, to všetko na nás negatívne vplýva a je hrozbou pre kvalitu nášho života, ktorý máme len jeden. Vplyvom stresu sa znižuje aj funkcia imunitného systému, je oslabený a teda sme náchylnejší k rôznym ochoreniam. >> celý článok <<


KOMUNIKÁCIA

 Slovo komunikácia má základ v latinskom prídavnom mene communis, čo v preklade znamená spoločný, a teda communicare = „robiť spoločným“. Pôvodný význam slova je v súčasnosti čiastočne modifikovaný. Dnes pod pojmom komunikácia rozumieme sociálnu interakciu, výmenu informácií (verbálnych aj neverbálnych) medzi odosielateľom a prijímateľom prostredníctvom komunikačného kanála. Donnelly definoval komunikáciu ako „prenos vzájomného porozumenia pomocou symbolov“. Komunikácia je proces obojstranný, nezvratný- to čo povieme už späť nevezmeme. Je neoddeliteľnou súčasťou ľudskej existencie, podmienkou sociálneho správania ľudí v spoločnosti. >> celý článok <<


SEXUÁLNA ORIENTÁCIA

 Sexuálna orientácia je skutočná sexuálna a/ alebo emocionálna náklonnosť, príťažlivosť jedinca k osobám opačného pohlavia alebo toho istého- rovnakého pohlavia. Rozlišujeme 3 druhy sexuálnej orientácie: >> celý článok <<


UČENIE

Učenie je charakterizované ako zámerné, cieľavedomé, systematické nadobúdanie poznatkov, vedomostí, znalostí, zručností, návykov či istých foriem správania a osobnostných vlastností. Linhart (1967): „učenie je forma činnosti, v priebehu ktorej jednotlivec mení svoje správanie a vlastnosti vplyvom vonkajších podmienok v závislosti od výsledkov svojej vlastnej činnosti“. Učenie prebieha predovšetkým v škole a vo výchovných zariadeniach, ale okrem zámerného, školského učenia poznáme aj učenie mimovoľné, spontánne. Tento typ učenia je prirodzený, neuvedomený, ktorý vyplýva hlavne z hier a záujmových činností, kde učenie nie je cieľ, ale výsledok činnosti zameranej na iný cieľ. >> celý článok <<

 

SMERNICA

Interná smernica riešenia sociálno-patologických javov