SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen 

Telefón: +421-45-533 39 86 alebo: +421-45-524 44 23 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Štúdium

Štúdium - učebné a študijné odbory, nadstavbové štúdium

DUÁLNE VZDELÁVANIE

DM DROGERIE MARKT - METRO - BILLA - KAUFLAND - COOP JEDNOTA - LIDL

Overenie odbornej spôsobilosti

Overenie odbornej spôsobilosti

Rekvalifikačné kurzy

Rekvalifikačné kurzy

Uhádni a spoznaj profesiu v zmysle kódu RIASEC

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen v rámci poradenstva pre voľbu povolania zorganizoval 20. 10. 2022 aktivitu pre žiakov 9.  ročníkov ZŠ, ktorí sa rozhodujú pre svoje budúce povolanie. Prvou časťou aktivity bolo vyhodnotenie dotazníka, ktorý im mal odhaliť, aký sú profesijný typ.

Druhou časťou aktivity bola súťaž  medzi ZŠ, ktoré sa zúčastnili stretnutia. 5-členné družstvá mali podľa indície a otázok odhaliť, akú profesiu vykonáva respondent. Jednotlivé profesie zastupovali kód RIASEC. Mali uhádnuť profesiu kriminalistu, colného deklaranta, rozhlasového moderátora, inštruktora fitnesu, prekladateľa do braillovho písma a organizátora spoločenských podujatí.

Mgr. Straková a Ing. Grajciar v rámci stretnutia, ktorého sa tiež zúčastnili, poskytli žiakom a výchovným poradcom informácie o štúdiu a odboroch, ktoré si môžu zvoliť, ak sa rozhodnú študovať na SOŠ HSaO na Podborke.

Exkurzia v Martine

Dňa 20.októbra 2022 žiaci z III.A a III.Z triedy  navštívili v rámci literárno-dejepisnej exkurzie Dom Jozefa Cígera Hronského, Maticu slovenskú a Národný cintorín v Martine. Expozícia Jozef Cíger Hronský Život bez oddychu je umiestnená v autentických priestoroch spisovateľovho domu a sprístupňuje prostredníctvom originálnych dokumentov život a dielo jedného z najvýznamnejších predstaviteľov slovenskej literatúry, správcu Matice slovenskej a predsedu Zahraničnej Matice slovenskej. Písomné, obrazové a vecné pamiatky privezené z Argentíny, krajiny jeho posledného pobytu, predstavujú Jozefa Cígera Hronského aj ako technického kresliča, projektanta, ale hlavne výtvarníka, ktorý počas svojho života v zahraničí významne uplatnil svoj výtvarný talent.

Žiaci si mohli pozrieť aj 1. budovu Matice slovenskej, ktorá je od roku 1962 národnou kultúrnou pamiatkou, a oboznámiť sa s dejinami a poslaním tejto celonárodnej slovenskej kultúrnej ustanovizne. V závere exkurzie navštívili Národný cintorín v Martine, ktorý je miestom posledného odpočinku mnohých významných osobností slovenského života. Martin  ako miesto Národného cintorína nebol vybraný náhodne, v 19. storočí bol totiž strediskom slovenskej kultúry.

Timravina studnička 2022

„ Literatúra poskytuje nekonečný priestor pre tvorivosť a dáva voľnosť duši.“

V októbri sa študentky II.A, Daniela Fáberová a Simona Ďuricová, zúčastnili regionálnej súťaže v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej prózy, ktorá nesie meno významnej slovenskej spisovateľky a veľkej kritičky slovenskej dediny - Boženy Slančíkovej-Timravy.

Cieľom súťaže je v mládeži vzbudiť vzťah k slovenskej literatúre a objavovať krásy umeleckého prednesu.

Naše recitátorky nesklamali, predovšetkým Daniela Fáberová, ktorá sa umiestnila  vo svojej kategórii na II. mieste.  Do celoslovenskej súťaže však postupuje iba víťaz  z každej kategórie.

Daniele gratulujeme a veríme, že budúci rok dosiahne na víťazný stupienok.

Literárna a dejepisná exkurzia do Banskej Bystrice

„História je svedkom doby, dňom pravdy, životom pamiatky, majstrom života a hlásateľom uplynulých čias.“ Cicero

 

13.októbra 2022 sme pripravili zaujímavú exkurziu, ktorej sa zúčastnili študenti II.G a III.G triedy.       Navštívili sme Štátnu vedeckú knižnicu, v literárnom múzeu študenti absolvovali prednášku o štúrovskej generácii. V rámci nej sa dozvedeli nielen o literárnej činnosti štúrovcov, ale aj o ich významnej úlohe pri formovaní slovenského národa a práve preto môžeme štúrovskú generáciu považovať za najvýznamnejšiu generáciu, ktorá patrí ku skvostom nášho národa.

Z vedeckej knižnice sme sa presunuli do Múzea SNP, kde si študenti pozreli expozíciu, ktorá zachytáva dejiny Slovenska od 1. svetovej vojny až po významný medzník v našich dejinách, akým je SNP.

Vďaka prednáške a návšteve Múzea SNP si mali študenti možnosť doplniť vedomosti, ktoré si osvojili na hodinách literatúry a dejepisu.

Súťažný kvíz SŠ
 
Dňa 12.10.2022 sa žiaci našej školy zúčastnili v aule SOŠ drevárskej vo Zvolene súťažného kvízu s názvom: ,,Čo ako absolvent školy viem o prechode zo sveta vzdelávania na trh práce", ktorý organizoval Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vo Zvolene v rámci poradenstva pre voľbu povolania. 
Súťaže sa zúčastnilo 7 zvolenských stredných škôl, ktoré boli zastúpené študentami končiacich ročníkov, aby získali prehľad o kompetenciách, ktoré sú potrebné a využiteľné v rámci prechodu po ukončení štúdia na trh práce.
 
Naša škola, ktorú reprezentovali žiaci 4.A, sa  po ťažkom boji v trojkolovej súťaží umiestnila na krásnom 3. mieste!
Gratulujeme súťažiacim a ďakujeme pedagógom za prípravu študentov na túto súťaž.
 
Kvetka Cviková, 4.A
Dušan Krsek

 

Exkurzia – Zvolenská pahorkatina

Dňa 23. 10. 2022 sa uskutočnila terénna exkurzia po Zvolenskej pahorkatine, ktorá bola spojená  s odborným výkladom, pretože žiakov slovom i „krokom“ sprevádzali pracovníci Ústavu ekológie lesa SAV vo Zvolene, ktorí im priblížili prírodné podmienky a historické pozoruhodnosti spomínanej pahorkatiny.

Žiaci 1. ročníka OA a MRCR si vypočuli prednášky o geomorfológii územia, diverzite rastlinstva, živočíšstva, lesných ekosystémoch aj o prírodných a historických zaujímavostiach územia. Poznatky získané na exkurzii môžu študentom pomôcť pri osvojení učiva v rámci prírodovedných predmetov, najmä biológie.

Počasie, až na jemný ranný dáždik, prialo, nedá sa nespomenúť nielen asi 16 prejdených kilometrov pešo  na trase Zvolen – Baková jama – Sliač a späť, ktoré naši žiaci s prehľadom zvládli, ale aj krásnu prírodnú jesennú scenériu, ktorá obkolesovala po celej trase.

Spolupráca medzi SOŠ a ÚEL existuje už viac ako 10 rokov, vznikla počas projektu Vedu do škôl a kaviarní.

Dušan Krsek

Exkurzia do NRSR

Po dvoch rokoch znepríjemnených epidémiou vyučujúci OBN opäť obnovili starú tradíciu a zorganizovali exkurziu do NRSR v Bratislave. Prihlásilo sa 42 žiakov rôznych ročníkov. Akcia sa uskutočnila  12. októbra. Cestou do hlavného mesta sme sa ako obvykle zastavili v Múzeu holokaustu v Seredi, kde  študenti získali veľa informácií o založení a fungovaní  tohto zberného tábora pre Židov v časoch 2. svetovej vojny. V parlamente okrem výkladu  zo strany pracovníka pre styk s verejnosťou a prehliadky priestorov mali možnosť   niekoľko minút hovoriť s pánom poslancom Feckom, ba zahliadli aj bývalého ministra Mičovského. Samozrejme, zostal čas aj na voľný program v nákupnom centre. Dúfajme, že podobné exkurzie budú aj v budúcnosti a neprekazí ich žiadna nepredvídaná udalosť.

ZAHRANIČNÁ ODBORNÁ STÁŽ NA MALTE

Po trojročnej prestávke spôsobenej pandémiou Covid-19 11 žiakov našej školy mohlo opäť absolvovať zahraničnú odbornú stáž na maličkom ostrove v Stredomorí, na Malte. V rámci programu Erasmus+, KA1 Vzdelávacia mobilita jednotlivcov sme tento rok vycestovali dvakrát, v júni a v auguste. Už z názvu projektu Odborné zručnosti získané v zahraničí – krok k úspešnému štartu v profesii vyplýva, že cieľom projektu bolo rozvinúť u účastníkov stáže jazykové a komunikačné zručnosti v oblasti komunikácie s hosťom ale i kolegami a kamarátmi v cudzojazyčnom prostredí, zvýšiť ich odbornú spôsobilosť vo svojom odbore, rozšíriť ich vedomosti o maltskej kuchyni, a podporiť iniciatívnosť a podnikavosť mladých ľudí pri uplatňovaní sa na európskeho trhu práce.

Design by: www.diablodesign.eu