SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen 

Telefón: +421-45-533 39 86 alebo: +421-45-524 44 23 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Štúdium

Štúdium - učebné a študijné odbory, nadstavbové štúdium

DUÁLNE VZDELÁVANIE

DM DROGERIE MARKT - METRO - BILLA - KAUFLAND - COOP JEDNOTA - LIDL

Overenie odbornej spôsobilosti

Overenie odbornej spôsobilosti

Rekvalifikačné kurzy

Rekvalifikačné kurzy

Podborka vyčarila úsmev na tvári deťom trpiacim autizmom a downovým syndrómom

Nie je náhoda, že sa Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu vo Zvolene spoločne s mestom Detva 6.12.2023 zapojila do ušľachtilého projektu pod názvom Vyčariť radosť, úsmev na tvárach detí s downovým syndrómom a autizmom. Na Mikuláša sa totiž odmeňujú všetky deti bez výnimky. O to viac si ceníme možnosť, že sme v tento deň mohli stráviť aspoň pár chvíľ v spoločnosti úžasných a obetavých pedagógov a ich výnimočných detí zo Súkromnej spojenej školy v Detve.

Iniciátor myšlienky Bc. Tomáš Mihalčík, MOV odboru cukrár, oslovil do projektu viacerých sponzorov mesta Detva vrátane našej školy. Cukrárska výrobňa pri Strednej odbornej škole hotelových služieb a obchodu upiekla vynikajúcu tortu s motívom Vianoc, pripravila slané a sladké pečivo a tiež venovala neodmysliteľnú súčasť vianočného obdobia – medovníčky. Pedagogický zbor našej školy venoval finančnú zbierku, ktorá putovala do rúk riaditeľky Súkromnej Spojenej školy v Detve  PhDr. Martine Ostrihoňovej Kurekovej.

Chutné dary, ktoré vytvorili šikovné ruky našich majstrov odborného výcviku a žiakov učebného odboru cukrár, mohli vzniknúť len za finančnej pomoci sponzorov. Veľký úspech u detí mali aj darčekové koše, ktoré zhotovili žiaci študijného odboru obchodný pracovník pod vedením MOV Bc. Viery Sebíňovej.

Vďaka patrí nasledujúcim sponzorom: Mesto Detva s primátorom Branislavom Baranom, LST centrum, s.r.o., Reštaurácia pod zámkom Vígľaš, FRIŠNÁ KÁVA, Rudolf Holub, Michaela Murínová, GEOSTAV DETVA, s.r.o., Beton Detva a, samozrejme, rodičia žiakov Súkromnej spojenej školy v Detve.

Zo stretnutia sme odchádzali dojatí a šťastní, že sme mohli byť súčasťou krásnej myšlienky  a podporiť tak prácu našich kolegov, ktorí denne odovzdávajú veľa energie a celé svoje srdce deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktoré pod ich vedením získavajú dôležitý pocit byť užitoční a učia sa čo najlepšie sa zaradiť do každodenného života.

Na záver ostáva len dodať, že druhý ročník projektu bol úspešný a my vieme, že naša spolupráca týmto ročníkom nekončí.

Ako sa stať úspešným baristom?

To je otázka, ktorú si kladie nie jeden budúci barista.

Odpoveď na ňu, čiže inšpiráciu a motiváciu, dostali naši žiaci z odboru hotelová akadémia a čašník, servírka od pána Mareka Sviteka, odborníka na kávu zo Školy baristu 11. decembra 2023. Porozprával im svoj príbeh zo sveta kávy a bartenderstva. Stručne, ale zaujímavou prezentáciou priblížil priebeh baristického kurzu, ktorý je možné absolvovať v ich Škole baristu v Banskej Bystrici. Súčasťou kurzu  je aj ukážka pravej pražiarne kávy.

Žiakom sa prezentácia veľmi páčila, dozvedeli sa nové poznatky o káve a o latte art technike. Vedomostný kvíz hravo zvládli a zároveň si najlepší súťažiaci odniesol aj voňavú cenu – brazílsku kávu od firmy Cipolla. Na záver prednášky mali žiaci možnosť kávu ochutnať a dodať si potrebné množstvo energie, ktorú v školských laviciach určite ocenili.

Ďakujeme Marekovi, ale aj žiakom za príjemnú atmosféru a vzornú disciplínu. Vzdelávanie v baristike nekončí. Budeme pokračovať aj v roku 2024. Keď chce byť barista úspešný, musí sa vzdelávať a odborne rásť.

Mgr. Eva Wahlandtová

KUBA

Dňa 1. decembra 2023 sme na Strednej odbornej školy hotelových služieb a obchodu vo Zvolene privítali mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Kubánskej republiky Rafaela Paulino Pino Bécquera, ktorý sa spolu s manželkou a konzulkou Kubánskej republiky Mercedes Matea Santos Calzada stretli s vedením školy a študentami piateho ročník študijného odboru hotelová akadémia. Členom delegácie bol aj predseda Spoločnosti slovensko-kubánskej spolupráce a solidarity José Martího Ľubomír Rejko.

Zástupkyne riaditeľky Mgr. Michaela Lúštiková a Mgr. Beáta Mogišová v krátkosti predstavili školu, jej zameranie, víziu a priblížili členom delegácie charakter ponúkaných študijných a učebných odborov. Taktiež oboznámili veľvyslanca o úspechoch žiakov na odborných súťažiach a možnostiach odborného vzdelávania našich žiakov v školských prevádzkach, ako sú Hotel Academic, Divadelná reštaurácia v Divadle Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene,  Kadernícky salón Šarm, Kozmetický salón Šarm a Cukrárska dielňa.

Členovia delegácie boli oboznámení o prebiehajúcich projektoch a zahraničných mobilitách žiakov v rámci projektu Odborné zručnosti získané v zahraničí – krok k úspešnému štartu v profesii v Nemecku, Rakúsku a na Malte. V roku 2021 naša škola získala od Národnej agentúry programu Erasmus+ pre vzdelávanie a prípravu akreditáciu na program Erasmus pre vzdelávacie mobility jednotlivcov.

Veľvyslanec s konzulkou sa živo zaujímali o priebeh praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky.

Študenti členom delegácie priblížili obsah a tému praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky v odbore hotelová akadémia. Spoločne s veľvyslancom Rafaelom Paulino Pino Bécqeurom a  konzulkou Mercedes Matea Santos Calzada diskutovali o tradičných jedlách, zvyklostiach a kultúrnych klenotoch ostrova Kuba, ktorý je súčasťou tohtoročných tém odbornej zložky praktickej časti maturitnej skúšky v odbore hotelová akadémia. Študenti všetky cenné informácie zužitkujú pri realizácii degustačnej večere.

Veľvyslanec s konzulkou prijali pozvanie vedenia školy na degustačnú večeru dňa 11.04.2024 v Hoteli Academic a taktiež potvrdili pokračovanie spolupráce.

Absolvovali sme BARMANSKÝ KURZ  LEVEL 1

Tretí novembrový týždeň (20. až 24. novembra 2023) sa na Podborke niesol v duchu miešaných drinkov. Žiaci z odboru hotelová akadémia a odboru čašník, servírka si osvojovali a zdokonalili svoje vedomosti a zručnosti v oblasti barmanstva - bartenderstva v Hoteli Academic.

Barmanský kurz viedli kvalifikovaní školitelia Martin Janura a Dušan Malovec zo Školy barmana v Považskej Bystrici. Obaja vytvorili príjemnú a priateľskú atmosféru, plnú vtipných a spontánnych situácií. Žiaci na konci týždňa úspešne absolvovali aj záverečné skúšky, na základe ktorých získali certifikáty. Barmanský kurz LEVEL 1 bol určený aj pre odborných učiteľov a majstrov odbornej výchovy, ktorí si rozšírili svoje poznatky o nové trendy v mixológii. Skúšky však neminuli ani ich. Účastníci kurzu sa dozvedeli veľa o destilátoch, koktailoch, želírovaných drinkoch, bublinkových ozdobách, o molekulárnych technikách. Nechýbala ani praktická časť, kde si upevňovali a zdokonaľovali svoje zručnosti.

Posledný novembrový deň (30. november 2023) bol zasa venovaný odbornému  workshopu s malou ochutnávkou a prezentáciou trendov z mixológie v podaní spomínaných školiteľov, ktorý prebiehal v Divadelnej reštaurácii. Bolo to príjemné spestrenie a doplnenie celého kurzu.

Veľká vďaka patrí školiteľom i všetkým zúčastneným, ktorí určite nové poznatky a zručnosti využijú vo svojej praxi.

Mgr. Eva Wahlandtová

KABU 2023

24.novembra 2023 sa v priestoroch telocvične našej školy konalo KABU – prijímanie žiakov prvých ročníkov do cechu študentského. Imatrikuláciou v štýle zábavnej relácie Partička žiaci slávnostným sľubom potvrdili, že si budú plniť študijné povinnosti a rešpektovať morálne záväzky voči škole a spolužiakom.

Odvážlivci z jednotlivých prváckych tried absolvovali rôzne súťažné disciplíny, ktoré preverili ich odvahu, šikovnosť, pohotovosť, tanečné predpoklady, ale aj umeleckú stránku ich duše. Imatrikulačný program spestrili svojím hudobným vystúpením naše spolužiačky Miška Hanesová a Barborka Luptáková z V.H triedy.

Veríme, že sa podujatie prvákom páčilo, ďakujeme celému organizačnému tímu KABU, dobrým dušiam, ktoré nám pomáhali pri prípravách a zároveň aj vedeniu školy, triednym učiteľom a spolužiakom za ich podporu!

Školský parlament

Exkurzia v Slovenskom technickom múzeu v Košiciach

Petzval, Stodola, Mikovíny, Hell, Murgaš. Sú vám tieto mená povedomé? Možno trochu Murgaš kvôli škole v Banskej Bystrici  nesúcej jeho meno. Týchto známych slovenských vynálezcov a ich prínos pre svetovú vedu  si pozreli  študenti triedy 2.G v sprievode Mgr. Michalicovej a Ing.  Setteyovej na exkurzii v Slovenskom technickom múzeu v Košiciach.
Vo veľmi skorých ranných hodinách sme sa preto vydali na cestu do metropoly východu. Slovenské technické múzeum zastrešuje viacero expozícii, my sme si vybrali planetárium so zaujímavou prednáškou o vzniku Slnečnej sústavy a jej špecifikách, či o možnostiach vzniku a existencie života na iných planétach. Podrobnejšie sme sa venovali expozícii spracovania železa, keďže Košice a okolie boli a sú centrom hutníckeho priemyslu, zaujali nás elektrospotrebiče v minulosti a dnes, no hlavne interaktívne oddelenie optických klamov a matematicko -fyzikálnych  hlavolamov a hier, kde sme sa zdržali najdlhšie. Počasie spolupracovalo a  umocnilo dobrý dojem z tohto mesta, ktoré má študujúcim žiakom a študentom čo ponúknuť.

zs

OLYMPIÁDY V CUDZÍCH JAZYKOCH

Aj tento školský rok sa žiaci našej školy zapojili do olympiád v cudzích jazykoch a to v anglickom aj v nemeckom jazyku.

 

Školské kolo OLYMPIÁDY V ANGLICKOM  JAZYKU sa konalo 23.11.2023 a zapojilo sa doň spolu 19 žiakov:

Kategória 2D – žiaci HA, OA a SOŠ:

 1. a 2. ročník:
 2. Eva Zošiaková – II.A – OA
 3. Barbora Zacharová – I.G – OP
 4. Lucia Páterová – I.A – MRCR

3., 4. a 5. ročník:

 1. Alžbeta Pálková – IV.A – OA
 2. Michaela Gondeková – II.P – SS
 3. Timotej Rudík – V.H – HA

Na okresnom kole, ktoré sa bude konať 17.1.2024, nás bude reprezentovať Alžbetka Pálková.

 

Školské  kolo OLYMPIÁDY V  NEMECKOM JAZYKU  sa konalo 28.11.2023 a záujem prejavilo spolu 16 žiakov:

Kategória 2A – žiaci 1. a 2. ročníka hotelovej a obchodnej akadémie:

 1. Viktória Oláhová – II.H – HA
 2. Marko Tokár – I.A – OA
 3. Timotej Vondrák – I.A – OA

 

Kategória 2B –  žiaci 3. – 5. ročníka hotelovej a 3. a 4. ročník obchodnej akadémie:

 1. Milan Macko – V.H – HA
 2. Kateryna Shepa – V.H – HA
 3. Daniela Fáberová – III.A – OA

 

Kategória 2D – SOŠ (okrem HA a OA):

 1. Nela Miakišová – I.A – MRCR
 2. Sophia Marková – III.A – MRCR
 3. Ema Cabanová – II.A – MRCR

 

Všetkým zúčastneným ďakujeme a veríme, že im knižné odmeny urobili radosť, lebo:

Bücher sind echt cool a Deutsch macht Spaß!

Books are really cool and English is fun, too! 😊

Komisia školského kola ONJ:

Ing. Katarína Halmová a Mgr. Miroslava Weissová

Design by: www.diablodesign.eu