SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen 

Telefón: +421-45-533 39 86 alebo: +421-45-524 44 23 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Štúdium

Štúdium - učebné a študijné odbory, nadstavbové štúdium

DUÁLNE VZDELÁVANIE

DM DROGERIE MARKT - METRO - BILLA - KAUFLAND - COOP JEDNOTA - LIDL

Overenie odbornej spôsobilosti

Overenie odbornej spôsobilosti

Rekvalifikačné kurzy

Rekvalifikačné kurzy

Súťažný kvíz SŠ
 
Dňa 12.10.2022 sa žiaci našej školy zúčastnili v aule SOŠ drevárskej vo Zvolene súťažného kvízu s názvom: ,,Čo ako absolvent školy viem o prechode zo sveta vzdelávania na trh práce", ktorý organizoval Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vo Zvolene v rámci poradenstva pre voľbu povolania. 
Súťaže sa zúčastnilo 7 zvolenských stredných škôl, ktoré boli zastúpené študentami končiacich ročníkov, aby získali prehľad o kompetenciách, ktoré sú potrebné a využiteľné v rámci prechodu po ukončení štúdia na trh práce.
 
Naša škola, ktorú reprezentovali žiaci 4.A, sa  po ťažkom boji v trojkolovej súťaží umiestnila na krásnom 3. mieste!
Gratulujeme súťažiacim a ďakujeme pedagógom za prípravu študentov na túto súťaž.
 
Kvetka Cviková, 4.A
Dušan Krsek

 

Exkurzia – Zvolenská pahorkatina

Dňa 23. 10. 2022 sa uskutočnila terénna exkurzia po Zvolenskej pahorkatine, ktorá bola spojená  s odborným výkladom, pretože žiakov slovom i „krokom“ sprevádzali pracovníci Ústavu ekológie lesa SAV vo Zvolene, ktorí im priblížili prírodné podmienky a historické pozoruhodnosti spomínanej pahorkatiny.

Žiaci 1. ročníka OA a MRCR si vypočuli prednášky o geomorfológii územia, diverzite rastlinstva, živočíšstva, lesných ekosystémoch aj o prírodných a historických zaujímavostiach územia. Poznatky získané na exkurzii môžu študentom pomôcť pri osvojení učiva v rámci prírodovedných predmetov, najmä biológie.

Počasie, až na jemný ranný dáždik, prialo, nedá sa nespomenúť nielen asi 16 prejdených kilometrov pešo  na trase Zvolen – Baková jama – Sliač a späť, ktoré naši žiaci s prehľadom zvládli, ale aj krásnu prírodnú jesennú scenériu, ktorá obkolesovala po celej trase.

Spolupráca medzi SOŠ a ÚEL existuje už viac ako 10 rokov, vznikla počas projektu Vedu do škôl a kaviarní.

Dušan Krsek

Exkurzia do NRSR

Po dvoch rokoch znepríjemnených epidémiou vyučujúci OBN opäť obnovili starú tradíciu a zorganizovali exkurziu do NRSR v Bratislave. Prihlásilo sa 42 žiakov rôznych ročníkov. Akcia sa uskutočnila  12. októbra. Cestou do hlavného mesta sme sa ako obvykle zastavili v Múzeu holokaustu v Seredi, kde  študenti získali veľa informácií o založení a fungovaní  tohto zberného tábora pre Židov v časoch 2. svetovej vojny. V parlamente okrem výkladu  zo strany pracovníka pre styk s verejnosťou a prehliadky priestorov mali možnosť   niekoľko minút hovoriť s pánom poslancom Feckom, ba zahliadli aj bývalého ministra Mičovského. Samozrejme, zostal čas aj na voľný program v nákupnom centre. Dúfajme, že podobné exkurzie budú aj v budúcnosti a neprekazí ich žiadna nepredvídaná udalosť.

ZAHRANIČNÁ ODBORNÁ STÁŽ NA MALTE

Po trojročnej prestávke spôsobenej pandémiou Covid-19 11 žiakov našej školy mohlo opäť absolvovať zahraničnú odbornú stáž na maličkom ostrove v Stredomorí, na Malte. V rámci programu Erasmus+, KA1 Vzdelávacia mobilita jednotlivcov sme tento rok vycestovali dvakrát, v júni a v auguste. Už z názvu projektu Odborné zručnosti získané v zahraničí – krok k úspešnému štartu v profesii vyplýva, že cieľom projektu bolo rozvinúť u účastníkov stáže jazykové a komunikačné zručnosti v oblasti komunikácie s hosťom ale i kolegami a kamarátmi v cudzojazyčnom prostredí, zvýšiť ich odbornú spôsobilosť vo svojom odbore, rozšíriť ich vedomosti o maltskej kuchyni, a podporiť iniciatívnosť a podnikavosť mladých ľudí pri uplatňovaní sa na európskeho trhu práce.

Striebro na SWEETCUP 2022

Dňa 6. októbra 2022 sa v Prešove konal 19. ročník medzinárodnej súťaže mladých talentov pod názvom SWEETCUP 2022. Súťaž organizovala SOŠ gastronómie a služieb v Prešove pod záštitou predsedu Prešovského samosprávneho kraja. Súťaže sa zúčastnili žiaci stredných odborných škôl odborov kuchár, cukrár a obchodný pracovník.

Naša škola vyslala do súťaže milovníčku sladkého umenia – cukrárku Vierku Berkyovú, žiačku 3. ročníka. Jej súťažnou úlohou bolo pripraviť tortu na tému Dotyk jesene. V časovom limite 150 minút pripravila a predstavila plnenú tortu s vlastnými dekoráciami. Pri hodnotení sa odborná komisia zameriavala hlavne na chuť torty a chuťové prepojenia. Vierka bola úspešná. Získala 2. miesto a domov si odniesla striebro.  

Žiačke Vierke Berkyovej i jej majstrovi odbornej výchovy Bc. Tomášovi Mihalčíkovi srdečne blahoželáme  a veríme, že ďalšie skvelé umiestnenia a medaily nedajú na seba dlho čakať.

Prepojili sme teóriu v praxou v Dolných Rykynčiciach

V nadväznosti na teóriu, ktorú my pedagógovia najradšej preklápame do praxe, sme využili vhodný čas a deň 27. september 2022 a naplno sme sa pohrúžili do témy Víno. V skorých ranných hodinách sme so žiakmi III. H, odboru hotelová akadémia, a s brigádnikmi Jaroslava Šuchmu, hlavného hospodára viníc pána v Dolných Rykynčiciach, obsadili krásne strapcami hrozna okúzľujúce miesto v rozlohe 10 hektárov v regióne Hont. Pán Šuchma nás previedol vinicou a zoznámil s odrodami, ktoré majú vysadené. Preškolil nás o chorobách viniča a ich  vplyvoch na hrozno. Neodmysliteľnou časťou práce vinára je starostlivosť o vínnu révu, ktorej venujú vinári najvyššiu pozornosť v chladných obdobiach. Po zbere hrozna sme sa presunuli na miesto, kde sa hrozno upravuje a mení na víno. Pozorne sme sledovali tento zaujímavý a pracný pracovný proces a žiaci mali možnosť klásť otázky. Videli sme, že práca s hroznom podlieha aj prísnej hygiene. Celý proces odborne a dopodrobna vysvetlený odborníkmi je pre nás na nezaplatenie. Po fyzickej práci sme nakoniec skončili pri degustácii odrôd, ktoré nám pán Jaroslav Knápek nakvapkal do degustačných pohárov.

Práca vinára je krásna, ale aj náročná, pretože vinári nemajú istotu, čo im ďalší rok prinesie. Každá práca má svoje čaro, ale práca vinára má tekuté tajomstvá.

Mgr. Jana Lipnická

Odborná exkurzia pre žiakov OBCHODNEJ AKADÉMIE A CESTOVNÉHO RUCHU
 
Žiaci 2. A triedy s p. učiteľkami Sotákovou a Pivarníkovou sa zúčastnili odbornej exkurzie v Hoteli Tenis. Marketingová manažérka žiakom predstavila recepciu, ubytovaciu časť a kongresové miestnosti s vybavením. Žiaci sa oboznámili s celým areálom City Resort v ktorom si pozreli Ice arénu, fitness centrum s najmodernejšími zariadeniami, tiež Wellness centrum, minigolf a tenisové kurty ??⚾️. Ako funguje marketing a služby pre širokú verejnosť a turistov boli študenti zisťovať aj v Turistickom informačnom centre ℹ️ mesta Zvolen a v agentúre Katka ?.

Intersteno 2022

Medzinárodná internetová súťaž INTERSTENO je medzi študentami   administratívy a korešpondencie známa a populárna. Realizuje sa v kooperácii Intersteno, Internetová škola ZAV.

Tento rok sa konal jej 20. ročník. Samotná súťaž prebiehala od 28. februára do 11. apríla 2022. Súťažiaci v tomto termíne postupne absolvovali  až 17 desaťminútových odpisov. Tie boli zamerané na presnosť a rýchlosť písania desaťprstovou hmatovou metódou.

Súťažiaci boli zo 16 krajín a z našej školy sa do Interstena zapojili žiačky II.A triedy – Adriána Uhrinová a Viktória Nižnanská. Dievčatá sa spomedzi 572 účastníkov umiestnili na pekných miestach a získali diplomy svetovej organizácie Intersteno.

Design by: www.diablodesign.eu