SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen 

Telefón: +421-45-533 39 86 alebo: +421-45-524 44 23 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Štúdium

Štúdium - učebné a študijné odbory, nadstavbové štúdium

DUÁLNE VZDELÁVANIE

DM DROGERIE MARKT - METRO - BILLA - KAUFLAND - COOP JEDNOTA - LIDL

Overenie odbornej spôsobilosti

Overenie odbornej spôsobilosti

Rekvalifikačné kurzy

Rekvalifikačné kurzy

Halloween

S jesenným obdobím prichádza aj jeden z najpopulárnejších sviatkov – Halloween. 2. november 2021 nebol na našej škole len taký obyčajný, všedný deň. Žiacka školská rada sa rozhodla pre našich žiakov zorganizovať halloweenský deň. Všetci, ktorí sa aktívne zapojili do vytvárania halloweenských masiek a kostýmov, mohli ako odmenu získať žolíka, ktorý by im zabezpečil imunitu na celodenné skúšanie. Mrzí nás, že sme si tento bonus a celkovú atmosféru nemohli z technických príčin, ktoré sa, bohužiaľ, vyskytli,  užiť podľa našich predstáv. Avšak na druhom poschodí pri oddychovej zóne bol pripravený halloweenský kútik, kde sme sa mohli odfotiť a zvečniť si naše kreatívno-strašidelné líčenie a styling.

Ďakujeme všetkým žiakom, ktorí sa aktívne zúčastnili a už teraz sa  tešíme na ďalšiu pripravovanú udalosť. Na akú? No predsa na Mikuláša!

Rodina Ostrolúcka a Ľudovít Štúr

Lesnícke a drevárske múzeum pripravilo pre verejnosť výstavu prezentujúcu život rodiny Adely Ostrolúckej, ktorá významnou mierou ovplyvnila vývoj Zvolena v revolučnom období 19.storočia. Expozíciu navštívili žiaci III.A triedy, ktorí si vypočuli aj zaujímavé informácie zo života Adely Ostrolúckej a Ľudovíta Štúra. V podnetnom prostredí interaktívnej výstavy si mohli pozrieť knižnicu Ostrolúckych, v ktorej sú knihy, noviny a časopisy v latinčine, nemčine, maďarčine, francúzštine, angličtine, češtine a slovenčine, historické listiny, obrazy, spinet, na ktorom hrala Adela Ostrolúcka i jej pamätníček v koženej väzbe, do ktorého si zapisovala výňatky z prečítanej literatúry. Adela bola veľmi vzdelaná, ovládala niekoľko jazykov, milovala divadlo a literatúru. S pochopením vnímala Štúrov zápas za národnú a sociálnu spravodlivosť.  Aj keď ich ľúbostný vzťah nikdy nebol jednoznačne potvrdený, skutočnosťou zostáva, že ho za taký označil práve Štúrov najbližší priateľ Hurban. Štúr sa k tejto láske nikdy otvorene neprihlásil, ale s Adelou sa rozlúčil básňou, v ktorej oslávil jej sympatie k slovenskému národu.

Záložka do knihy spája slovenské školy

Slovenská pedagogická knižnica každoročne pri príležitosti Medzinárodného mesiaca školských knižníc vyhlasuje priateľský čitateľský projekt, ktorého cieľom je podpora kreatívneho čítania a nadväzovanie kontaktov medzi slovenskými strednými školami.

Tento rok vyrábali žiaci záložky na tému Významné osobnosti slovenskej literatúry – P. O. Hviezdoslav (100. výročie úmrtia) a B. S. Timrava (70. výročie úmrtia). Žiaci I.A, I.H, I.Z, II.A, II.Z, III.A a III.Z zhotovovali záložky pomocou ľubovoľnej techniky a s využitím rôznych materiálov. V príjemnej atmosfére vznikol priestor na vzájomné rozhovory, nápady a inšpirácie. Veríme, že im táto činnosť priniesla radosť z  vlastnoručne vyrobených záložiek, ktoré boli zároveň ich darom pre rovesníkov z pridelenej partnerskej školy v Dolnom Kubíne.

Ďakujeme našim žiakom za zapojenie sa do projektu a dúfame, že v tejto tradícii budeme pokračovať aj budúci školský rok.

Nezabúdajme na čítanie a na záložky, ktoré robia naše čítanie krajším.

ROZBEHNI SA!

Nie, neboj sa, nie je to výzva k rozhýbaniu tvojho tela! Naopak, je to projekt, ktorý pomáha žiakom  rozbehnúť ich myslenie správnym smerom, smerom k tomu, ako byť viac tvorivejšími a podnikavejšími.

Program „Rozbehni sa! Academy“ predstavuje praktický doplnok k podnikateľskému vzdelávaniu a rozvoju  finančnej gramotnosti na našej škole. Je to 6-mesačný rozvojový program pre stredné školy, ktorý pozostáva z piatich náučných, praxou osvedčených modulov rozvíjajúcich podnikavosť.

Do tohto programu sme v tomto školskom roku prihlásili žiakov 3. ročníka OA, ktorí po absolvovaní úvodných modulov mali vymyslieť inovatívny podnikateľský nápad. Manažéri tohto projektu im pomáhali overiť si, či je ich nápad dostatočne dobrý na to, aby z neho mohol byť fungujúci biznis.

O tom, že to našim žiakom dobre „páli“ aj vo svete podnikania, svedčí to, že spomedzi vyše 200 prihlásených nápadov z celého Slovenska, sa do  sedmičky najpútavejších  dostal nápad dvojice Simona Guničová a Viktória Kmeťová s názvom Netradičný medík. Bližšie informácie o nápade vám, samozrejme, prezradiť nemôžem, pretože je to ich vlastné know-how, a teraz už len od ich úsilia a šikovnosti závisí, či dokážu preniesť túto myšlienku aj do reálneho sveta.

Program „Rozbehni sa! Academy“ pokračuje v najbližších týždňoch ďalšími modulmi.

Podrobnejšie informácie o programe sa môžete dočítať na stránke www.rozbehnisa.sk/pre-skoly

Dušan Krsek, ambasádor programu

Exkurzia - Pustý hrad

Dňa 28. 9. 2021 sa uskutočnila terénna exkurzia do severozápadnej časti pohoria Javorie s výstupom na Pustý hrad spojená s odborným výkladom. Žiakov 1. ročníka OA a MRCR sprevádzali slovom i „krokom“ pracovníci Ústavu ekológie lesa SAV vo Zvolene, ktorí im priblížili prírodné podmienky a historické pozoruhodnosti spomínaného pohoria. Vypočuli si prednášky o geomorfológii územia, diverzite rastlinstva, živočíšstva, lesných ekosystémoch aj o prírodných a historických zaujímavostiach územia.

Študentov prednášky zaujali a vedeli aj správne odpovedať na viacero z položených otázok. Darilo sa im aj v poznávaní drevín. Poznatky získané na exkurzii môžu študentom pomôcť pri osvojení učiva v rámci prírodovedných predmetov, najmä biológie.

Stretnutie so zanietenými priaznivcami Pustého hradu, ktorí tu vykonávali archeologický výskum, nebolo plánované, na tomto mieste však počas archeologickej sezóny obvyklé. Najnovšie nálezy si tak medzi prvými mohli prezrieť aj účastníci exkurzie.

Počasie prialo, nedá sa nespomenúť impozantné výhľady z Dolného i Horného hradu na Zvolenskú kotlinu a okolité pohoria.

Spolupráca medzi SOŠ a ÚEL existuje už viac ako 10 rokov, vznikla počas projektu Vedu do škôl a kaviarní.

EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV 2021

 

Z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu sa Európsky deň jazykov oslavuje každoročne 26. septembra už od roku 2001 a práve tento rok je to už 20 rokov, čo oslavujeme mnohojazyčnosť v celej Európe. Potreba rozprávať cudzími jazykmi je v dnešnej mnohonárodnej Európe nevyhnutnosťou a dôležitým predpokladom prežitia a uplatnenia sa mladých ľudí v súčasnom svete.

Design by: www.diablodesign.eu