SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen 

Telefón: +421-45-533 39 86 alebo: +421-45-524 44 23 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Predmetová komisia č.1

Predmetová komisia č. 1 (PK1)

Predmetová komisia č. 1 (PK1) pozostáva z dvoch sekcií – Sekcie slovenského jazyka a literatúry a Sekcie spoločenskovedných predmetov.  Vedúcou PK 1 je Mgr. Martina Stašeková.

Predmetová komisia č. 1 aktívne spolupracuje s ostatnými predmetovými komisiami. Členovia sa podieľajú na prezentácii školy. Vedú krúžky (Mozaika – školský časopis, literárne krúžky), podporujú rôzne akcie na škole a  študentský život,  pripravujú žiakov na maturitnú skúšku. Vyučujúci pracujú s talentovanými žiakmi, organizujú súťaže, kultúrne programy, rozhlasové relácie a iné. Spolupracujú s občianskymi združeniami.  Všetky činnosti členov PK 1 výrazne napomáhajú rozvoju osobností žiakov, ich myslenia, cítenia. Sú zamerané na boj s extrémizmom, podporu tolerancie, život v komunite, občianstvo, zdravý životný štýl.

V PK1 pracujú aj Koordinátorka výchovy k manželstvu a rodičovstvu a Koordinátorka prevencie sociálno­-patologických  javov a primárnej  protidrogovej prevencie.

Činnosť predmetovej komisie č.1 sa riadi všeobecne platnými dokumentami MŠ SR, Sprievodcom školským rokom a dokumentami školy, z ktorých vychádza Plán práce PK1. Jej členmi sú učitelia spoločenskovedných predmetov a učitelia slovenského jazyka a literatúry. Stretnutia sa uskutočňujú štyrikrát do roka, v prípade potreby riešenia špecifickej úlohy alebo problému sa stretávame na operatívnych poradách.

Členovia PK1 v školskom roku 2020/21

Mgr. Martina Stašeková - vedúca PK, SJL, DEJ, ANJ

Mgr. Alena Murínová - vedúca sekcie SJL, SJL, DEJ

Mgr. Iveta Straková – vedúca sekcie SVP, DEJ, SJL

Mgr. Štefan Suja - OBN, SJL

Mgr. Amália Nociarová -  ETI, NAB, odborné predmety, Koordinátorka prevencie sociálno­-patologických  javov a primárnej  protidrogovej prevencie.

Mgr. Ing. Svetlana Schallerová - SJL, OBN, Koordinátorka výchovy k manželstvu a rodičovstvu

Mgr. Ondrej Pleva -OBN, NEJ

Mgr. Ján Garanič -ETI, TSV

Mgr. Turčanová -SJL, ANJ

 

Dokumenty na stiahnutie

Kritériá hodnotenia SJL - dokument v pdf

Kritériá hodnotenia DEJ OBN ETI NAB - dokument v pdf