SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen 

Telefón: +421-45-533 39 86 alebo: +421-45-524 44 23 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Štúdium

Charakteristika študijného odboru hotelová akadémia

Štúdium je 5-ročné, ukončené maturitnou skúškou, absolventi/absolventky tohto odboru :

–        sú kvalifikovaní/é pracovať v hotelových a reštauračných službách, vykonávať práce súvisiace s riadením a organizovaním prevádzky,

–        ovládajú základné receptúry a technologické postupy prípravy jedál a nápojov,

–        samostatne  prijímajú, registrujú  objednávky,  vykonávajú zúčtovanie s hosťom,

–         vedia vykonávať všetky činnosti súvisiace s prípravou pokrmov,

–        ovládajú všetky spôsoby obsluhy,

–        vedia  pracovať  s elektronickou registračnou pokladnicou a výpočtovou technikou, účtovať, robiť vyúčtovanie,

–        ovládajú  informačno-komunikačné technológie, základy korešpondencie podnikateľa a účtovnej evidencie,

–        vedia zostaviť ponuku produktov a aplikovať nástroje marketingu pri realizácii podnikateľských zámerov,

–        majú kultivované a spoločenské správanie,

–        vedia aktívne komunikovať v materinskom a 2 cudzích jazykoch,

–        sa môžu počas štúdia zúčastniť zahraničných, školou sprostredkovaných stáží v Nemecku, Švajčiarsku, na Cypre ...,

–        ovládajú zásady HACCP, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,

–        sú pripravení/é na výkon odborných činností, pre ktoré je podmienkou úplné stredné odborné vzdelanie v hotelových a reštauračných zariadeniach na pracovných pozíciách stredný hotelový manažér; vedúci prevádzky; účtujúci čašník, servírka; hlavný čašník, servírka; barman; prevádzkar; vedúci závodu spoločného stravovania; ako aj na samostatné podnikanie v oblasti cestovného ruchu a spoločného stravovania.

 

Organizácia, miesto vyučovania

Štúdium je organizované striedaním teoretického a praktického vyučovania.

Teoretické vyučovanie sa realizuje v  budove školy na Jabloňovej 1352 vo Zvolene,  praktické vyučovanie v Hoteli Academic a Crystal bar & Restaurant, Season – home cooking.

 

Ukončovanie štúdia

Päťročné štúdium je ukončené maturitnou skúškou.

Dokladom o vykonaní maturitnej skúšky je maturitné  vysvedčenie, výučný list, , dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške.

 

Ďalšie štúdium

Úspešní absolventi/absolventky majú možnosť ďalšieho štúdia formou pomaturitného alebo vysokoškolského štúdia.

 

Viac informácií

Viac informácií nájdete v časti >> Dokumenty - ŠkVP <<,  pre študijný odbor hotelová akadémia.

Na konkrétne otázky Vám radi odpovieme na adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

 

Fotogaléria