SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen 

Telefón: +421-45-533 39 86 alebo: +421-45-524 44 23 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Vitajte na stránke SOŠ hotelových služieb a obchodu, ZVOLEN

Mental klub Jablonka

Problematike starostlivosti o duševné zdravie sa venuje pomerne málo pozornosti.

Nárast duševných porúch a psychických problémov negatívne ovplyvňuje predovšetkým kvalitu života, a preto si uvedomujeme, že dôležitá je najmä prevencia a podpora duševného zdravia.

Vo februári tohto roku sme vypracovali projekt, ktorý bol úspešne schválený a spolufinancovaný Európskou úniou prostredníctvom Európskeho zboru solidarity.

Cieľom projektu bolo založenie Mental klubu Jablonka, a to vytvorenie komfortnej zóny, multisenzorickej miestnosti, ktorá bude poskytovať formu uvoľnenia, relaxácie, zníženia stresu, strachu a pocitov osamelosti. Bude miestom podpory pre žiakov, ktorí si cez vzájomné otvorené diskusie vymenia rady a skúsenosti pri zvládaní náročných životných situácií.

Ďalším prioritným cieľom snoezelen miestnosti je zabezpečiť odbornú pomoc v spolupráci s odbornými zamestnancami z oblasti psychológie, ako aj z iných oblastí poskytujúcich prevenciu a podporu duševného zdravia.

O nevyhnutnosti venovať otázke duševného zdravia väčšiu pozornosť nás presvedčili aj výsledky dotazníka, ktorý bol realizovaný v priebehu mesiaca september 2023. Z 235 respondentov našej školy 87% odpovedalo, že sa v školách nevenuje dostatočná pozornosť tejto problematike.

Prečo práve Mental klub Jablonka? Jabloň je symbolom života, lásky, dobrého zdravia, symbolom spojenia človeka s prírodou medzi týmto a duchovným svetom. Jabloň má úžasnú silu, ktorú odovzdáva ďalej.

Koruna  stromu asociuje mozog, tak ako sa musíme starať o jabloň, aby nás obdarila plodmi, tak je potrebné starať sa o našu myseľ, aby sme sa cítili dobre, v subjektívnej pohode. Kmeň musí byť zdravý a silný, tak ako aj človek, ak je slabý a zraniteľný, aby sa mohol oprieť o blízkeho, o človeka, ktorý mu dokáže pomôcť a poskytnúť oporu a stabilitu. Korene predstavujú pevný bod, tvoria základ nášho života. Aj my chceme pri založení nášho klubu symbolicky zasadiť strom - jabloň, ktorá bude zosobňovať všetky popísané hodnoty.

V neposlednom rade aj naša škola sídli na Jabloňovej ulici a keďže sa nám veľmi páčila táto asociatívnosť, zvolili sme si názov Jablonka.

Projekt je zameraný na zlepšenie duševného zdravia žiakov, zvýšenie povedomia o mentálnom zdraví, ako si ho chrániť a budovať, a to prostredníctvom aktivít v Mental klube, ktoré budú zamerané na rozvoj sebapoznania, sebareflexie, motivácie, prežívania, reflektovanie emócií, podporu zníženia tenzie, budovanie pozitívneho sebaobrazu, podporu sebaprijatia, manažovanie seba a svojho správania, ovládanie svojich vlastných pocitov a impulzov. Formou realizácie našich aktivít budú prednášky, besedy, vytvorenie informačných letákov, konkrétne aktivity ako: artefiletika, aktivity s prvkami muzikoterapie a ergoterapie, dýchacie a relaxačné techniky zamerané na zníženie celkového napätia pri úzkosti, biblioterapia, socializačné hry, pedagogické aktivity, sandtray a ďalšie aktivity v spolupráci s odborníkmi.

V rámci projektu sa realizujú interaktívne prednášky o emóciách a o vplyve úzkosti na emocionálne prežívanie ako významného faktora výchovno-vzdelávacieho procesu. V spolupráci s CPP Zvolen prebiehajú workshopy na tému Emočná odolnosť mladých ľudí a pod vedením pani psychologičky ukážky orientačného poradenstva – hry v piesku (Sandtray).

V mesiaci apríl sa uskutoční celoškolská výtvarná a literárna aktivita pod názvom Vyjadri svoju emóciu – pohlaď dušu, počas ktorej môžu žiaci využiť rôzne literárne a výtvarné techniky na zreflektovanie svojich aktuálnych pocitov.

Dievčatá z realizačného tímu vypracovali informačné letáky o najčastejších duševných problémoch a linkách, ktoré poskytujú pomoc pri ich zvládaní. 

O jednotlivých aktivitách informujeme prostredníctvom školského rozhlasu, školského časopisu, edupage, webovej stránky školy, prostredníctvom sociálnych sietí, informačného panelu a počas Dňa otvorených dverí.

 

Realizačný tím: Ďurišová Karin, Gibalová Simona, Kupcová Nina, Plošická Alžbeta, Uhrinová Adriána

Koordinátorky projektu: Ladomerská Denisa, Schallerová Svetlana