SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen 

Telefón: +421-45-533 39 86 alebo: +421-45-524 44 23 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Mladé Slovensko

Vzniklo na podnet riaditeľky školy Mgr. Alžbety Staníkovej v roku 2000. Cieľom združenia je podpora a ochrana mládeže zameraná na:

  • mimoškolské aktivity a záujmové činnosti v oblasti športovej, kultúrnej, vzdelávacej a výchovnej
  • ochranu mládeže pred negatívnymi vplyvmi sociálneho prostredia, na prevenciu proti závislosti na rôznych omamných látkach a na podporu zdravého spôsobu života, životného štýlu mladých
  • prehlbovanie vzájomných kontaktov v rámci Slovenska i rozvoj medzinárodných kontaktov a výmeny mládeže (pobytové programy, študijné pobyty zamerané na zvyšovanie odbornosti a kvalifikovanosti mládeže
  • prácu s nezamestnanou mládežou
  • zabezpečenie zahraničnej praxe pre žiakov a odborných stáži pre pedagogických pracovníkov
  • podporu a financovanie talentovaných žiakov a ich zapojenie do zahraničných súťaží, projektov
  • aktivity zamerané na zviditeľňovanie Slovenska vo svete
  • organizovanie odborných kurzov, seminárov, školení zameraných na doplnenie, rozšírenie odbornosti podľa požiadaviek trhu práce a adaptability mladých do praxe
  • pomocou tohto združenia bude možné získavať finančné prostriedky poukázaním 2% z dane obyvateľov a firiem

Mladé Slovensko počas svojej existencie nielen napĺňa stanovené ciele, ale hľadá finančné zdroje ako zabezpečiť realizáciu programu združenia v nesmierne zložitých podmienkach transformujúceho sa školského systému.

Tlačivo na 2% dane za rok 2016

Striahnite si

>>> Tlačivo 2% dane <<<